Interests
avatar

จันทร์เพ็ญ เพ็ชรดํารงชัยกุล (โค้ชอาร์ม)

0
0
0
 • #CoachArmChanpen Ms.Chanpen Phetdamrongchaikul
 • อาชีพ : ธุรกิจส่วนตัว วิทยากร ที่ปรึกษา
 • และ เจ้าของเพจ : Sales Success.co.th สุข สําเร็จ สมดุล By Coach Arm
 • บริษัท เอ เค มาร์เก็ตติ้ง ทราเวล เอเจนซี่ จํากัด ตําแหน่ง กรรมการผู้จัดการ
 • บริการ จัดหาที่พัก โรงแรม รีสอร์ต และ สถานที่ท่องเที่ยวชั้นนํา One Stop Service ภายในประเทศ ทั่วประเทศไทย
 • ประวัติการศึกษา
 • ✅ The Thai Coaching Model Training Course สมาคมการโค้ชวิถีไทย ( TC9 )
 • ✅ Train The Trainer Intermediate สถาบันฝึกอบรม สยามเฮช อาร์คอร์ปอเรชั่น โดย อาจารย์ ดร.บัญญัติ บุญญา
 • ✅ Training and Group Coaching สถาบันเอ็นเทนนิ่ง แอนด์ กรุ๊ปโค้ชชิ่ง โดย อ.ปกรณ์ วงรัตนพิบูลย์
 • ✅ ศาสตร์พระราชาในกระแสบูรพาภิวัตน์ จากสมาคมพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ และ สมาคมนักธุรกิจอาเซี่ยน
 • ✅ Talent Coach Practitioner Course By Talent FIT Academy Training Coaching Consulting Assessing
 • ✅ ปริญญาโท : มหาวิทยาลัยรามคําแหง Master Of Business Administration (Marketing)
 • ✅ ปริญญาตรี : มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคล ตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษ์ ภูวนาถ คณะบริหารธุรกิจ สาขา การตลาด
 • ✅ ปวส. : วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ สาขา การบัญชี
 • ✅ 2540 - 2542 : Tele Sales & Direct Sales / ขายข่าว หนังสือพิมพ์ / ขายโฆษณา / ขายแพ็คเกจ ท่องเที่ยว / งานแฟร์ งานอีเว้นท์ กิจกรรม ออกบู้ท / ขายบัตรเครดิต / ขายประกันชีวิต
 • ✅ 2542 - 2546 : Senior Sale Program Centara Gold card Member of Promark Strategy Co.,Ltd
 • ✅ 2546 - ( ปัจจุบัน ) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ เค มาร์เก็ตติ้ง ทราเวล เอเจนซี่ จํากัด
 • ✅ งานวิทยากรบรรยายด้าน งานขาย / การตลาด และ การขาย / บริการหลังการ ขาย / การสื่อสาร / การโค้ช / สติ
 • ✅ คณะกรรมการสมาคมวิทยากรและที่ปรึกษา TCA
 • ✅ เป็นสมาชิก และ วิทยากร ของสมาคม นักธุรกิจอาเซียน ABA ( ASEAN BUSINESS ASSOCIATION )
 • ✅ รางวัลนักธุรกิจพัฒนาท้องถิ่นดีเด่น ประจําปี 2561 จาก สมาคมธุรกิจอาเซี่ยน ABA ( ASEAN BUSINESS ASSOCIATION )
 • ✅ ร่วมเขียนหนังสือ ทุน 9 ทาง สร้างสันดานคนรวย เล่ม 3 ร่วม กับ คณะ วิทยากร จากสมาคมนักธุรกิจอาเซี่ยน 🏆🏆
 • 🏆 ความรู้ ความสามารถ และ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 👉 เทคนิค ทักษะ กลยุทธ์ การวางแผน การจัดการ และ ศิลปะ ด้านงานขาย
 • 👉 การพูด และ การติดต่อสื่อสารทางด้าน การขาย และ บริการหลังการขาย
 • 👉 ทักษะ ความรู้ ความสามารถ ทางด้าน กระบวนการโค้ช
 • 👉 การพูดจูงใจ โน้มน้าว แรงบันดาลใจ ทัศนคติเชิงบวก
 • 👉 รับเป็นที่ปรึกษาทางด้านงานขาย ทักษะ การวางแผน และ เทคนิคการขายงาน ทางโทรศัพท์ ทั้งออนไลน์ และ ออฟไลน์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารทีมขาย และ เพิ่มยอดขายให้กับทีมงาน หน่วยงานองค์กร 🏅🏅🏅 การทํางานด้านจิตอาสา
 • ✅ เป็นที่ปรึกษาเยาวชน ของมูลนิธิ ศุภนิมิต แห่ง ประเทศไทยในโครงการ WRY พัฒนาเสริมศักยภาพ เตรียมพร้อมก่อนวัยทํางาน ปี 2561
 • ✅ คณะกรรมสมาคม นักธุรกิจอาเซียน ABA ปี 2561 ( ASEAN BUSINESS ASSOCIATION )
 • ✅ คณะกรรมการสมาคมวิทยากรและที่ปรึกษา TCA
 • ✅ เป็นพี่เลี้ยง TC10 ของสมาคมการโค้ชวิถีไทย และ กิจกรรมอื่นๆด้านสังคม ปี 2560 ♥️♥️♥️ แนวคิดในการดําเนินชีวิต :
 • 👉 ทําวันนี้ ปัจจุบันขณะ ให้ดีที่สุด และ ทําให้ดีที่สุด ในจุดที่ได้เลือกทํา
 • 👉 ยากที่สุด คือ จุดเริ่มต้น
 • 👉 ประสบความสําเร็จ คือ กําไร ล้มเหลว คือ ประสบการณ์
 • ✅ จุดเด่น ในด้านการสอน :
 • เน้นภาคปฏิบัติ นําไปใช้ได้จริง บนกิจกรรมของผู้เรียนเอง โดยอ้างอิง ตามหลักทฤษฎี นิยาม และ แนวทางที่ถูกต้อง
 • กระบวนการแบบ ชวนคิด และลงมือทําอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน และ กระบวนการ การคิด ด้วยหลักการ และ เหตุผล
 • สอนแบบ Training & Group Coaching ให้ผู้เรียนตระหนักรู้ และ นําความรู้ไปต่อ ยอด จากการคิดด้วยตัวเอง
 • มีกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แบบ Adult Learning, Activity Learning, Creative Learning ฯลฯ
จันทร์เพ็ญ เพ็ชรดํารงชัยกุล (โค้ชอาร์ม)
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

จันทร์เพ็ญ เพ็ชรดํารงชัยกุล (โค้ชอาร์ม)

ABOUT
 • #CoachArmChanpen Ms.Chanpen Phetdamrongchaikul
 • อาชีพ : ธุรกิจส่วนตัว วิทยากร ที่ปรึกษา
 • และ เจ้าของเพจ : Sales Success.co.th สุข สําเร็จ สมดุล By Coach Arm
 • บริษัท เอ เค มาร์เก็ตติ้ง ทราเวล เอเจนซี่ จํากัด ตําแหน่ง กรรมการผู้จัดการ
 • บริการ จัดหาที่พัก โรงแรม รีสอร์ต และ สถานที่ท่องเที่ยวชั้นนํา One Stop Service ภายในประเทศ ทั่วประเทศไทย
 • ประวัติการศึกษา
 • ✅ The Thai Coaching Model Training Course สมาคมการโค้ชวิถีไทย ( TC9 )
 • ✅ Train The Trainer Intermediate สถาบันฝึกอบรม สยามเฮช อาร์คอร์ปอเรชั่น โดย อาจารย์ ดร.บัญญัติ บุญญา
 • ✅ Training and Group Coaching สถาบันเอ็นเทนนิ่ง แอนด์ กรุ๊ปโค้ชชิ่ง โดย อ.ปกรณ์ วงรัตนพิบูลย์
 • ✅ ศาสตร์พระราชาในกระแสบูรพาภิวัตน์ จากสมาคมพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ และ สมาคมนักธุรกิจอาเซี่ยน
 • ✅ Talent Coach Practitioner Course By Talent FIT Academy Training Coaching Consulting Assessing
 • ✅ ปริญญาโท : มหาวิทยาลัยรามคําแหง Master Of Business Administration (Marketing)
 • ✅ ปริญญาตรี : มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคล ตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษ์ ภูวนาถ คณะบริหารธุรกิจ สาขา การตลาด
 • ✅ ปวส. : วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ สาขา การบัญชี
 • ✅ 2540 - 2542 : Tele Sales & Direct Sales / ขายข่าว หนังสือพิมพ์ / ขายโฆษณา / ขายแพ็คเกจ ท่องเที่ยว / งานแฟร์ งานอีเว้นท์ กิจกรรม ออกบู้ท / ขายบัตรเครดิต / ขายประกันชีวิต
 • ✅ 2542 - 2546 : Senior Sale Program Centara Gold card Member of Promark Strategy Co.,Ltd
 • ✅ 2546 - ( ปัจจุบัน ) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ เค มาร์เก็ตติ้ง ทราเวล เอเจนซี่ จํากัด
 • ✅ งานวิทยากรบรรยายด้าน งานขาย / การตลาด และ การขาย / บริการหลังการ ขาย / การสื่อสาร / การโค้ช / สติ
 • ✅ คณะกรรมการสมาคมวิทยากรและที่ปรึกษา TCA
 • ✅ เป็นสมาชิก และ วิทยากร ของสมาคม นักธุรกิจอาเซียน ABA ( ASEAN BUSINESS ASSOCIATION )
 • ✅ รางวัลนักธุรกิจพัฒนาท้องถิ่นดีเด่น ประจําปี 2561 จาก สมาคมธุรกิจอาเซี่ยน ABA ( ASEAN BUSINESS ASSOCIATION )
 • ✅ ร่วมเขียนหนังสือ ทุน 9 ทาง สร้างสันดานคนรวย เล่ม 3 ร่วม กับ คณะ วิทยากร จากสมาคมนักธุรกิจอาเซี่ยน 🏆🏆
 • 🏆 ความรู้ ความสามารถ และ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 👉 เทคนิค ทักษะ กลยุทธ์ การวางแผน การจัดการ และ ศิลปะ ด้านงานขาย
 • 👉 การพูด และ การติดต่อสื่อสารทางด้าน การขาย และ บริการหลังการขาย
 • 👉 ทักษะ ความรู้ ความสามารถ ทางด้าน กระบวนการโค้ช
 • 👉 การพูดจูงใจ โน้มน้าว แรงบันดาลใจ ทัศนคติเชิงบวก
 • 👉 รับเป็นที่ปรึกษาทางด้านงานขาย ทักษะ การวางแผน และ เทคนิคการขายงาน ทางโทรศัพท์ ทั้งออนไลน์ และ ออฟไลน์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารทีมขาย และ เพิ่มยอดขายให้กับทีมงาน หน่วยงานองค์กร 🏅🏅🏅 การทํางานด้านจิตอาสา
 • ✅ เป็นที่ปรึกษาเยาวชน ของมูลนิธิ ศุภนิมิต แห่ง ประเทศไทยในโครงการ WRY พัฒนาเสริมศักยภาพ เตรียมพร้อมก่อนวัยทํางาน ปี 2561
 • ✅ คณะกรรมสมาคม นักธุรกิจอาเซียน ABA ปี 2561 ( ASEAN BUSINESS ASSOCIATION )
 • ✅ คณะกรรมการสมาคมวิทยากรและที่ปรึกษา TCA
 • ✅ เป็นพี่เลี้ยง TC10 ของสมาคมการโค้ชวิถีไทย และ กิจกรรมอื่นๆด้านสังคม ปี 2560 ♥️♥️♥️ แนวคิดในการดําเนินชีวิต :
 • 👉 ทําวันนี้ ปัจจุบันขณะ ให้ดีที่สุด และ ทําให้ดีที่สุด ในจุดที่ได้เลือกทํา
 • 👉 ยากที่สุด คือ จุดเริ่มต้น
 • 👉 ประสบความสําเร็จ คือ กําไร ล้มเหลว คือ ประสบการณ์
 • ✅ จุดเด่น ในด้านการสอน :
 • เน้นภาคปฏิบัติ นําไปใช้ได้จริง บนกิจกรรมของผู้เรียนเอง โดยอ้างอิง ตามหลักทฤษฎี นิยาม และ แนวทางที่ถูกต้อง
 • กระบวนการแบบ ชวนคิด และลงมือทําอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน และ กระบวนการ การคิด ด้วยหลักการ และ เหตุผล
 • สอนแบบ Training & Group Coaching ให้ผู้เรียนตระหนักรู้ และ นําความรู้ไปต่อ ยอด จากการคิดด้วยตัวเอง
 • มีกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แบบ Adult Learning, Activity Learning, Creative Learning ฯลฯ
TOP COURSES

No Related Course