Interests
avatar

ชาญ ตระการศิลป์

0
0
1
  • ประธานบริษัท Wintory ศูนย์พัฒนาบุคลากร Self-Development with Meditation
  • ประสบการณ์การเป็นวิทยากร 11 ปีทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ และได้ใช้ Advance Learning Technique with Meditation เจ้าแรกของไทย
  • วิทยากรที่ใช้ศาสตร์ด้านสมาธิ โยคะและจิตใจในการพัฒนาตัวเอง
  • ผู้เขียนหนังสือ Rich MBA ใครอยากรวยยกมือขึ้น
ชาญ ตระการศิลป์
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 1

ชาญ ตระการศิลป์

ABOUT
  • ประธานบริษัท Wintory ศูนย์พัฒนาบุคลากร Self-Development with Meditation
  • ประสบการณ์การเป็นวิทยากร 11 ปีทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ และได้ใช้ Advance Learning Technique with Meditation เจ้าแรกของไทย
  • วิทยากรที่ใช้ศาสตร์ด้านสมาธิ โยคะและจิตใจในการพัฒนาตัวเอง
  • ผู้เขียนหนังสือ Rich MBA ใครอยากรวยยกมือขึ้น
TOP COURSES

No Related Course