Interests
avatar

ชญานินท์ โสภณสุข

0
0
0
 • ทํางานทางด้าน Marketing Agency ที่ต้องใช้ Present เป็นอาชีพในการนําเสนองานลูกค้าต่างๆ จากประสบการณ์จริง 10 ปี ทําตั้งแต่ Present แนะนําบริษัท
 • Present Pitching Project
 • Present Campaign
 • Present Report
 • Present Training ต่างๆ
 • Present งานระดับประชุมใหญ่
ชญานินท์ โสภณสุข
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

ชญานินท์ โสภณสุข

ABOUT
 • ทํางานทางด้าน Marketing Agency ที่ต้องใช้ Present เป็นอาชีพในการนําเสนองานลูกค้าต่างๆ จากประสบการณ์จริง 10 ปี ทําตั้งแต่ Present แนะนําบริษัท
 • Present Pitching Project
 • Present Campaign
 • Present Report
 • Present Training ต่างๆ
 • Present งานระดับประชุมใหญ่
TOP COURSES

No Related Course