Interests
avatar

ชัยภัทร รัตนบุญนิธิ

0
0
0
  • ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท เบนซ์ บีเคเค กรุ๊ป จํากัด นาน 13 ปี ปัจจุบัน เป็นผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท ทีพีเอ็ม ออโต้ ริช จํากัด นาน 7 ปี ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา อยู่กับงานขายรถยนต์มาตลอด ฝึกและเทรนพนักงานขายจากที่ไม่เป็นเลย จนเป็นนักขายมืออาชีพได้
ชัยภัทร รัตนบุญนิธิ
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

ชัยภัทร รัตนบุญนิธิ

ABOUT
  • ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท เบนซ์ บีเคเค กรุ๊ป จํากัด นาน 13 ปี ปัจจุบัน เป็นผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท ทีพีเอ็ม ออโต้ ริช จํากัด นาน 7 ปี ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา อยู่กับงานขายรถยนต์มาตลอด ฝึกและเทรนพนักงานขายจากที่ไม่เป็นเลย จนเป็นนักขายมืออาชีพได้
TOP COURSES

No Related Course