Interests
avatar

ชุดาภา จรัสเอื้อสุล

0
0
0
  • เรียนภาษาจีนมากว่า10ปี เริ่มเรียนภาษาจีนตั้งแต่อายุ11ที่มาเลเซีย อยู่ที่เมืองจีนมา8ปีกว่า
  • จบมัธยมปลายที่โรงเรียนรัฐบาลในกรุงปักกิ่ง จบปริญญาตรีในระยะเวลา3ปีที่เมืองเซี่ยงไฮ้ จบปริญญาโทที่เมืองเซี่ยงไฮ้
  • และมีประสบการณ์ทางด้านการสอนแบบPrivate tutorมากว่า6ปี
ชุดาภา จรัสเอื้อสุล
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

ชุดาภา จรัสเอื้อสุล

ABOUT
  • เรียนภาษาจีนมากว่า10ปี เริ่มเรียนภาษาจีนตั้งแต่อายุ11ที่มาเลเซีย อยู่ที่เมืองจีนมา8ปีกว่า
  • จบมัธยมปลายที่โรงเรียนรัฐบาลในกรุงปักกิ่ง จบปริญญาตรีในระยะเวลา3ปีที่เมืองเซี่ยงไฮ้ จบปริญญาโทที่เมืองเซี่ยงไฮ้
  • และมีประสบการณ์ทางด้านการสอนแบบPrivate tutorมากว่า6ปี
TOP COURSES

No Related Course