Interests
avatar

ดร. อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์

0
0
1
 • ตําแหน่งปัจจุบัน
 • ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์/ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยสกิลล์ พลัส จํากัด
 • หนึ่งในนักพัฒนาทรัพยากรดีเด่นของประเทศ ประจําปี 2550 จากสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เป็นที่ปรึกษาโครงการ Mini HRM-D จัดโดยสํานักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ การศึกษา
 • การศึกษา
 • ปริญญาเอก สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โครงการบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ปริญญาโท ด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) รัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เขียนหนังสือด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • หนังสือ Career Development in Practice
 • หนังสือ 9 กลยุทธ์หมัดเด็ดพิชิตใจลูกน้อง
 • หนังสือ Competency Dictionary
 • หนังสือ ทํางานอย่างไรให้ H-A-P-P-Y
 • หนังสือ สอนงานอย่างไรให้ได้งาน (Coaching)
 • หนังสือ เทคนิคการทํางานเชิงรุก (Proactive)
 • หนังสือ HR for Non HR
 • หนังสือ มัดใจลูกค้า ด้วยสุดยอดบริการ
 • หนังสือ Human Resource Management and Development Case Study
 • หนังสือ Competency based Interview Questions
 • หนังสือ Competency based HRM/HRD Case Study
 • หนังสือ เม้าท์มัน ๆ สารพันปัญหาคนทํางาน
 • หนังสือ Strategic Talent Management
 • หนังสือ Behavioral Competency Dictionary
 • หนังสือ Strategic Human Resource Development
 • หนังสือ Competency Development Roadmap
 • หนังสือ Individual Development Plan
 • หนังสือ Competency-based Critical Incidents
 • หนังสือ Performance Management System
 • หนังสือ Training Road Map / Competnecy Based Training Road Map
 • หนังสือ HR Communication
 • หนังสือ PI Dictionary เล่มที่ 1
 • หนังสือ Competency Based HR Manual and Forms
 • หนังสือ เทคนิคการเขียน Job Description และ JR Matrix (เล่ม 1)
 • หนังสือ เทคนิคการเขียน Job Description และ JR Matrix (เล่ม 2)
 • หนังสือ STAR Interview
 • หนังสือ 101 HR Tools For Success
 • หนังสือ PI Dictionary เล่มที่ 2
 • หนังสือ HR Dictionary คําคมชวนคิดในงานบุคคล
 • หนังสือ การวิเคราะห์ความจําเป็นในการฝึกอบรมบนพื้นฐาน Competency Series 1
 • หนังสือ การออกแบบโปรแกรมการฝึกอบรมบนพื้นฐาน Competency Series 2
 • หนังสือ การดําเนินการฝึกอบรมบนพื้นฐาน Competency Series 3
 • หนังสือ การประเมินผลการฝึกอบรมบนพื้นฐาน Competency Series 4
 • หนังสือ การบริหารบุคลากรแบบ 360 องศา
 • หนังสือ Competency Based 70:20:10 Learning Model
 • หนังสือ โปรแกรมพัฒนาสมรรถนะด้านบริหารจัดการสําหรับผู้นํา (Managerial Competency Development Program)
 • หนังสือพัฒนา 8 อุปนิสัยทํางานให้นายรัก
 • หนังสือ โปรแกรมพัฒนาสมรรถนะหลัก (Core Competency Development Program)
 • หนังสือ โปรแกรมพัฒนาสมรรถนะของกลุ่มงาน HR บนพื้นฐานแนวคิด 70:20:10 Learning Model
 • หนังสือ Performance Conversation คําถามฉุกคิด เพื่อผลงานที่ดีขึ้น
 • หนังสือ Competency Conversation คําถามฉุกคิด เพื่อพัฒนาความสามารถในกรทํางาน
 • หนังสือ Creative Performance Feedback เทคนิคการให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างสร้างสรรค์
 • หนังสือ Career Conversation คําถามฉุกคิด เพื่อพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
 • หนังสือ Competency Assessment Tool เครื่องมือประเมินขีดความสามารถของบุคลากร
 • หนังสือ Indiviudal Career Planning
 • หนังสือ OKRs: เครื่องมือการบริหารผลงานที่ได้ "ใจ" และได้ "งาน
 • หนังสือตัวอย่างการทํา OKRs
 • หนังสือ OKRs Coaching
ดร. อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 1

ดร. อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์

ABOUT
 • ตําแหน่งปัจจุบัน
 • ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์/ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยสกิลล์ พลัส จํากัด
 • หนึ่งในนักพัฒนาทรัพยากรดีเด่นของประเทศ ประจําปี 2550 จากสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เป็นที่ปรึกษาโครงการ Mini HRM-D จัดโดยสํานักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ การศึกษา
 • การศึกษา
 • ปริญญาเอก สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โครงการบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ปริญญาโท ด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) รัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เขียนหนังสือด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • หนังสือ Career Development in Practice
 • หนังสือ 9 กลยุทธ์หมัดเด็ดพิชิตใจลูกน้อง
 • หนังสือ Competency Dictionary
 • หนังสือ ทํางานอย่างไรให้ H-A-P-P-Y
 • หนังสือ สอนงานอย่างไรให้ได้งาน (Coaching)
 • หนังสือ เทคนิคการทํางานเชิงรุก (Proactive)
 • หนังสือ HR for Non HR
 • หนังสือ มัดใจลูกค้า ด้วยสุดยอดบริการ
 • หนังสือ Human Resource Management and Development Case Study
 • หนังสือ Competency based Interview Questions
 • หนังสือ Competency based HRM/HRD Case Study
 • หนังสือ เม้าท์มัน ๆ สารพันปัญหาคนทํางาน
 • หนังสือ Strategic Talent Management
 • หนังสือ Behavioral Competency Dictionary
 • หนังสือ Strategic Human Resource Development
 • หนังสือ Competency Development Roadmap
 • หนังสือ Individual Development Plan
 • หนังสือ Competency-based Critical Incidents
 • หนังสือ Performance Management System
 • หนังสือ Training Road Map / Competnecy Based Training Road Map
 • หนังสือ HR Communication
 • หนังสือ PI Dictionary เล่มที่ 1
 • หนังสือ Competency Based HR Manual and Forms
 • หนังสือ เทคนิคการเขียน Job Description และ JR Matrix (เล่ม 1)
 • หนังสือ เทคนิคการเขียน Job Description และ JR Matrix (เล่ม 2)
 • หนังสือ STAR Interview
 • หนังสือ 101 HR Tools For Success
 • หนังสือ PI Dictionary เล่มที่ 2
 • หนังสือ HR Dictionary คําคมชวนคิดในงานบุคคล
 • หนังสือ การวิเคราะห์ความจําเป็นในการฝึกอบรมบนพื้นฐาน Competency Series 1
 • หนังสือ การออกแบบโปรแกรมการฝึกอบรมบนพื้นฐาน Competency Series 2
 • หนังสือ การดําเนินการฝึกอบรมบนพื้นฐาน Competency Series 3
 • หนังสือ การประเมินผลการฝึกอบรมบนพื้นฐาน Competency Series 4
 • หนังสือ การบริหารบุคลากรแบบ 360 องศา
 • หนังสือ Competency Based 70:20:10 Learning Model
 • หนังสือ โปรแกรมพัฒนาสมรรถนะด้านบริหารจัดการสําหรับผู้นํา (Managerial Competency Development Program)
 • หนังสือพัฒนา 8 อุปนิสัยทํางานให้นายรัก
 • หนังสือ โปรแกรมพัฒนาสมรรถนะหลัก (Core Competency Development Program)
 • หนังสือ โปรแกรมพัฒนาสมรรถนะของกลุ่มงาน HR บนพื้นฐานแนวคิด 70:20:10 Learning Model
 • หนังสือ Performance Conversation คําถามฉุกคิด เพื่อผลงานที่ดีขึ้น
 • หนังสือ Competency Conversation คําถามฉุกคิด เพื่อพัฒนาความสามารถในกรทํางาน
 • หนังสือ Creative Performance Feedback เทคนิคการให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างสร้างสรรค์
 • หนังสือ Career Conversation คําถามฉุกคิด เพื่อพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
 • หนังสือ Competency Assessment Tool เครื่องมือประเมินขีดความสามารถของบุคลากร
 • หนังสือ Indiviudal Career Planning
 • หนังสือ OKRs: เครื่องมือการบริหารผลงานที่ได้ "ใจ" และได้ "งาน
 • หนังสือตัวอย่างการทํา OKRs
 • หนังสือ OKRs Coaching
TOP COURSES

No Related Course