Interests
avatar

ดร.ขวัญใจ วงศ์ช่วย

1
4.4
0
  • จบการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาปรัชญาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาการพยาบาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • เป็น Ghost Writer การเขียนบทความให้กับหน่วยงาน Website ต่าง ๆ
  • หัวหน้าแผนก Managed Care รพ.ราษฏร์ยินดี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ดร.ขวัญใจ วงศ์ช่วย
Courses: 1
Rating: 4.4
Followers: 0

ดร.ขวัญใจ วงศ์ช่วย

About
  • จบการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาปรัชญาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาการพยาบาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • เป็น Ghost Writer การเขียนบทความให้กับหน่วยงาน Website ต่าง ๆ
  • หัวหน้าแผนก Managed Care รพ.ราษฏร์ยินดี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
Top Courses
Loading...