Interests
avatar

ดร.ปกรณ์ ตันศิริ

0
0
0
  • ดร.ปกรณ์ ตันศิริ นอกจากจะให้คําปรึกษาเจ้าของธุรกิจ SMEs หลากหลายสาขาอาชีพแล้ว ยังเป็นเจ้าของคอร์สสอนออนไลน์อีกมากมาย ทั้งคอร์สสอนแบบสัมมนาสดและคอร์สสอนผ่านสื่อออนไลน์ (FB Group) ล่าสุดได้ถูกคัดเลือกจากกระทรวงอุตสาหกรรมให้เป็นวิทยากรบรรยายและทําเทรนนิ่งให้ SMEs ไทยใน 6 จังหวัด นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรพิเศษในการบรรยายให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัย และตัวแทนจําหน่ายธุรกิจแบรนด์สินค้าขายผ่านสื่อออนไลน์อีกมากมาย
  • ดร.ปกรณ์ ตันศิริ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิศวะโยธา และปริญญาเอกด้านวิศวะโครงสร้าง ปริญญาทั้งสองใบจากมหาวิทยาลัย University College London (UCL) ประเทศอังกฤษ หลังจากใช้เวลาสะสมประสบการณ์รวม 12 ปีที่กรุงลอนดอน ได้กลับมาทําธุรกิจที่ประเทศไทย ตําแหน่งที่เคยได้รับได้แก่ บอร์ดบริหาร (BOD) / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) / ผู้อํานวยการใหญ่สายการตลาด (CMO) / ผู้อํานวยการใหญ่สายธุรกิจ (CBO) / กรรมการผู้จัดการ (MD) / บก.นิตยาสารกว่า 10 แบรนด์ / อาจารย์ประจํามหาวิทยาลัย ABAC
ดร.ปกรณ์ ตันศิริ
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

ดร.ปกรณ์ ตันศิริ

ABOUT
  • ดร.ปกรณ์ ตันศิริ นอกจากจะให้คําปรึกษาเจ้าของธุรกิจ SMEs หลากหลายสาขาอาชีพแล้ว ยังเป็นเจ้าของคอร์สสอนออนไลน์อีกมากมาย ทั้งคอร์สสอนแบบสัมมนาสดและคอร์สสอนผ่านสื่อออนไลน์ (FB Group) ล่าสุดได้ถูกคัดเลือกจากกระทรวงอุตสาหกรรมให้เป็นวิทยากรบรรยายและทําเทรนนิ่งให้ SMEs ไทยใน 6 จังหวัด นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรพิเศษในการบรรยายให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัย และตัวแทนจําหน่ายธุรกิจแบรนด์สินค้าขายผ่านสื่อออนไลน์อีกมากมาย
  • ดร.ปกรณ์ ตันศิริ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิศวะโยธา และปริญญาเอกด้านวิศวะโครงสร้าง ปริญญาทั้งสองใบจากมหาวิทยาลัย University College London (UCL) ประเทศอังกฤษ หลังจากใช้เวลาสะสมประสบการณ์รวม 12 ปีที่กรุงลอนดอน ได้กลับมาทําธุรกิจที่ประเทศไทย ตําแหน่งที่เคยได้รับได้แก่ บอร์ดบริหาร (BOD) / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) / ผู้อํานวยการใหญ่สายการตลาด (CMO) / ผู้อํานวยการใหญ่สายธุรกิจ (CBO) / กรรมการผู้จัดการ (MD) / บก.นิตยาสารกว่า 10 แบรนด์ / อาจารย์ประจํามหาวิทยาลัย ABAC
TOP COURSES

No Related Course