Interests
avatar

ดร.ธีร์ธวัช เจนวัชรรักษ์

0
0
0
 • สําเร็จการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นิเทศศาสตร์) จากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ1)
 • ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจํา
 • สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • และอาจารย์พิเศษด้านการออกแบบสื่อ และสื่อสารมวลชน
 • อยู่ในวงการการออกแบบกราฟิก แพคเกจ มามากว่า 10 ปี
ดร.ธีร์ธวัช เจนวัชรรักษ์
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

ดร.ธีร์ธวัช เจนวัชรรักษ์

ABOUT
 • สําเร็จการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นิเทศศาสตร์) จากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ1)
 • ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจํา
 • สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • และอาจารย์พิเศษด้านการออกแบบสื่อ และสื่อสารมวลชน
 • อยู่ในวงการการออกแบบกราฟิก แพคเกจ มามากว่า 10 ปี
TOP COURSES

No Related Course