Interests
avatar

เอกภพ หอมเชย (โค้ชนิว)

0
0
1
  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
  • ประสบการณ์ทํางานด้านกราฟิก ดีไซน์ กว่า 20 ปี
  • เชี่ยวชาญพิเศษในการสอน Photoshop & Illustrator
  • เคยทํางานประจํากับบริษัท คมคายโฆษณา จํากัด
เอกภพ หอมเชย (โค้ชนิว)
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 1

เอกภพ หอมเชย (โค้ชนิว)

ABOUT
  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
  • ประสบการณ์ทํางานด้านกราฟิก ดีไซน์ กว่า 20 ปี
  • เชี่ยวชาญพิเศษในการสอน Photoshop & Illustrator
  • เคยทํางานประจํากับบริษัท คมคายโฆษณา จํากัด
TOP COURSES

No Related Course