Interests
avatar

เชาวพันธ์ มหาทัพภ์

0
0
0
  • ผู้สอนจบการศึกษาทางด้านนิเทศศาสตร์ ทางด้านนิเทศศาสตร์สาขาการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
  • มีประสบการณ์วิชาชีพทางด้านเขียนนิยายและบทโทรทัศน์ในนามปากกา "ปานนรี" /นุชนันท์ และไตรธรานนท์ มากว่า30ปี
  • ผลงานที่ภูมิใจ:
  • นิยายเรื่อง "มือปืนพ่อลูกติด" ที่ถูกนําไปสร้างเป็นละครโทรทัศน์ถึง 2 ครั้ง
เชาวพันธ์ มหาทัพภ์
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

เชาวพันธ์ มหาทัพภ์

ABOUT
  • ผู้สอนจบการศึกษาทางด้านนิเทศศาสตร์ ทางด้านนิเทศศาสตร์สาขาการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
  • มีประสบการณ์วิชาชีพทางด้านเขียนนิยายและบทโทรทัศน์ในนามปากกา "ปานนรี" /นุชนันท์ และไตรธรานนท์ มากว่า30ปี
  • ผลงานที่ภูมิใจ:
  • นิยายเรื่อง "มือปืนพ่อลูกติด" ที่ถูกนําไปสร้างเป็นละครโทรทัศน์ถึง 2 ครั้ง
TOP COURSES

No Related Course