Interests
avatar

เขมิษา บุณยเกียรติ

0
0
0
  • เจ้าของสถาบัน Dance Me Up สถาบันสอนเต้น ศิลปะการแสดงและบุคลิกภาพ ที่ประสบความสําเร็จมายาวนาน กว่า 9 ปี เปิดธุรกิจ เป็นเจ้าของด้วยตนเอง ตั้งแต่อายุ 24 ปี จนถึงปัจจุบันได้ขยายเปิดสถาบันเพิ่มขึ้นในเครือ Me Up Group รวมเป็น 3 สถาบัน อันได้แก่ สถาบันสอนเต้นและศิลปะการแสดง Dance Me Up ,สถาบันสอนศิลปะการป้องกันตัว Fight Me Up. และสถาบันสอนดนตรี Play Me Up ครูกิ๊บเองเชื่อเหลือเกินว่า การที่ตัวเองสามารถประสบความสําเร็จได้อย่างรวดเร็วขนาดนี้ นอกเนื่องจากความรู้ ความสามารถแล้ว สิ่งที่สําคัญไม่แพ้กัน คือการใช้ทักษะทางด้านคําพูด เพราะทุกคนคงรู้ดีว่า ในวงการธุรกิจ หรือในการทํางานทุกประเภท ยอมมีการเจรจา ต่อรอง การเสนองาน การพูดคุยประสานงานกันภายในองค์กร ดังนั้นคําพูด ,วิธีการพูด และน้ําเสียง จึงเป็นสิ่งที่สําคัญมาก ที่ทําให้เราสามารถประสบความสําเร็จ และมีความโดดเด่น มากกว่า คนอื่นๆได้ถึง 90% สําหรับครูกิ๊บเองโชคดี ที่ได้มีโอกาสเข้าไปพากย์เสียงให้กับภาพยนตร์และการ์ตูนหลายๆเรื่อง ให้กับบริษัทจาก Walt Disney Pictures ตั้งแต่อายุ 8 ขวบ จึงทําให้ได้เรียนรู้ และซึมซับในวงการการใช้ น้ําเสียง ที่พูดอย่างไร แล้วทําให้ผู้ฟังเกิดความประทับใจมากที่สุด ประสบการณ์ต่างๆหล่อหลอมทําให้ครูกิ๊บ มีทักษะทางด้านการใช้คําพูด และการเจรจาที่ดี มีความมั่นใจ ในการเสนองานต่างๆ จึงทําให้ประสบความสําเร็จ ซึ่งทุกๆคนก็สามารถเรียนรู้วิธีการเหล่านี้เพื่อก้าวไปสู่ความสําเร็จได้เช่นกัน
เขมิษา บุณยเกียรติ
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

เขมิษา บุณยเกียรติ

ABOUT
  • เจ้าของสถาบัน Dance Me Up สถาบันสอนเต้น ศิลปะการแสดงและบุคลิกภาพ ที่ประสบความสําเร็จมายาวนาน กว่า 9 ปี เปิดธุรกิจ เป็นเจ้าของด้วยตนเอง ตั้งแต่อายุ 24 ปี จนถึงปัจจุบันได้ขยายเปิดสถาบันเพิ่มขึ้นในเครือ Me Up Group รวมเป็น 3 สถาบัน อันได้แก่ สถาบันสอนเต้นและศิลปะการแสดง Dance Me Up ,สถาบันสอนศิลปะการป้องกันตัว Fight Me Up. และสถาบันสอนดนตรี Play Me Up ครูกิ๊บเองเชื่อเหลือเกินว่า การที่ตัวเองสามารถประสบความสําเร็จได้อย่างรวดเร็วขนาดนี้ นอกเนื่องจากความรู้ ความสามารถแล้ว สิ่งที่สําคัญไม่แพ้กัน คือการใช้ทักษะทางด้านคําพูด เพราะทุกคนคงรู้ดีว่า ในวงการธุรกิจ หรือในการทํางานทุกประเภท ยอมมีการเจรจา ต่อรอง การเสนองาน การพูดคุยประสานงานกันภายในองค์กร ดังนั้นคําพูด ,วิธีการพูด และน้ําเสียง จึงเป็นสิ่งที่สําคัญมาก ที่ทําให้เราสามารถประสบความสําเร็จ และมีความโดดเด่น มากกว่า คนอื่นๆได้ถึง 90% สําหรับครูกิ๊บเองโชคดี ที่ได้มีโอกาสเข้าไปพากย์เสียงให้กับภาพยนตร์และการ์ตูนหลายๆเรื่อง ให้กับบริษัทจาก Walt Disney Pictures ตั้งแต่อายุ 8 ขวบ จึงทําให้ได้เรียนรู้ และซึมซับในวงการการใช้ น้ําเสียง ที่พูดอย่างไร แล้วทําให้ผู้ฟังเกิดความประทับใจมากที่สุด ประสบการณ์ต่างๆหล่อหลอมทําให้ครูกิ๊บ มีทักษะทางด้านการใช้คําพูด และการเจรจาที่ดี มีความมั่นใจ ในการเสนองานต่างๆ จึงทําให้ประสบความสําเร็จ ซึ่งทุกๆคนก็สามารถเรียนรู้วิธีการเหล่านี้เพื่อก้าวไปสู่ความสําเร็จได้เช่นกัน
TOP COURSES

No Related Course