Interests
avatar

เกรียงศักดิ์ ลาภจตุรพิธ

0
0
0
  • นักศึกษาแพทย์ดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • เจ้าของหลักสูตรนพลักษณ์ จิตวิทยาบุคลิกภาพที่มีความแม่นยําและลึกซึ้ง
  • นักเขียน eBook Bestseller นิยายแนว How-to ชื่อ "หมอเจ็บ"
  • อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยรามคําแหง สอนนศ.ป.โท สาขา นวัตกรรมการศึกษา
เกรียงศักดิ์ ลาภจตุรพิธ
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

เกรียงศักดิ์ ลาภจตุรพิธ

ABOUT
  • นักศึกษาแพทย์ดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • เจ้าของหลักสูตรนพลักษณ์ จิตวิทยาบุคลิกภาพที่มีความแม่นยําและลึกซึ้ง
  • นักเขียน eBook Bestseller นิยายแนว How-to ชื่อ "หมอเจ็บ"
  • อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยรามคําแหง สอนนศ.ป.โท สาขา นวัตกรรมการศึกษา
TOP COURSES

No Related Course