Interests
avatar

คงรัฐ อิศรพร

0
0
0
  • อาจารย์คงรัฐ อิศรพร จบการศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์เเละบัญชี จาก 2 มหาวิทยาลัยคือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ปริญญาโท) เเละมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ปริญญาตรี)
  • สมัยเรียนปริญญาตรีได้ศึกษา วิชา Human Resources and Organization Management เป็นวิชา Minor เเละทําวิจัยอย่างเข้มข้นสมัยที่เรียนปริญญาโท จึงทําให้เกิดความเข้าใจในงานบุคคลเป็นอย่างดี
  • เป็นวิทยากรที่บรรยายเรื่องเทคนิคการเขียน Resume เเละการสัมภาษณ์งานเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาทั่วประเทศกว่า 70 คณะ ด้วยปณิธานที่ต้องการให้เด็กจบใหม่หางานทําให้ได้ เเละประสบความสําเร็จอย่างเร็วที่สุด เพื่อที่จะทําให้คุณภาพของบ้านเมืองได้พัฒนา
  • อาจารย์บอลเป็นวิทยากรที่บรรยายให้มหาวิทยาลัยทั้งในภาครัฐ เเละภาคเอกชน เเละในทุก ๆ ครั้งที่ไปบรรยาย พนักงานหรือนักศึกษาจะเกิดคําถามในการเขียน Resume
  • ปัจจุบันยังเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนในระดับชั้นต่าง ๆ ทั้งระดับประถม ระดับมัธยม ระดับวิทยาลัย เเละมหาวิทยาลัย เเละได้ผสานองค์ความรู้ด้านการสอนภาษาอังกฤษเข้ากับศาสตร์ต่างๆ เเละเป้นเจ้าของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ ED-ENG English เเละมีรายการที่ช่อง YouTube EDENGEnglish เพื่อเผยเเพร่ความรู้ต่าง ๆ ที่อาจารย์สนใจในขณะนั้นด้วย
คงรัฐ อิศรพร
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

คงรัฐ อิศรพร

ABOUT
  • อาจารย์คงรัฐ อิศรพร จบการศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์เเละบัญชี จาก 2 มหาวิทยาลัยคือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ปริญญาโท) เเละมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ปริญญาตรี)
  • สมัยเรียนปริญญาตรีได้ศึกษา วิชา Human Resources and Organization Management เป็นวิชา Minor เเละทําวิจัยอย่างเข้มข้นสมัยที่เรียนปริญญาโท จึงทําให้เกิดความเข้าใจในงานบุคคลเป็นอย่างดี
  • เป็นวิทยากรที่บรรยายเรื่องเทคนิคการเขียน Resume เเละการสัมภาษณ์งานเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาทั่วประเทศกว่า 70 คณะ ด้วยปณิธานที่ต้องการให้เด็กจบใหม่หางานทําให้ได้ เเละประสบความสําเร็จอย่างเร็วที่สุด เพื่อที่จะทําให้คุณภาพของบ้านเมืองได้พัฒนา
  • อาจารย์บอลเป็นวิทยากรที่บรรยายให้มหาวิทยาลัยทั้งในภาครัฐ เเละภาคเอกชน เเละในทุก ๆ ครั้งที่ไปบรรยาย พนักงานหรือนักศึกษาจะเกิดคําถามในการเขียน Resume
  • ปัจจุบันยังเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนในระดับชั้นต่าง ๆ ทั้งระดับประถม ระดับมัธยม ระดับวิทยาลัย เเละมหาวิทยาลัย เเละได้ผสานองค์ความรู้ด้านการสอนภาษาอังกฤษเข้ากับศาสตร์ต่างๆ เเละเป้นเจ้าของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ ED-ENG English เเละมีรายการที่ช่อง YouTube EDENGEnglish เพื่อเผยเเพร่ความรู้ต่าง ๆ ที่อาจารย์สนใจในขณะนั้นด้วย
TOP COURSES