Interests
avatar

กฤษณะ สาลีภัทรเลิศ

0
0
0
 • จบปริญญาตรี ด้านการตลาด และมีประสบการณ์ด้านการตลาดออนไลน์มากว่า 12 ปี
 • ประวัติการทํางาน
 • ทํางานด้านแก้ปัญหา Facebook ที่เกี่ยวกับการขายบน Facebook โดยตรงและเป็นอาชีพหลักจนถึงปัจจุบัน ในนามของ พีท ด็อกเตอร์เฟส
 • เป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดบน Facebook ให้กับหลายบริษัท
 • เปิดคอร์สสอนการตลาดออนไลน์ สําหรับผู้ใช้ Facebook และการขายออนไลน์ในด้านอื่น ๆ
 • ผลงานที่โดดเด่น
 • แก้ปัญหา Facebook ให้ใช้งานได้ มาแล้วเกิน 1,000 เคส และสอนการตลาดด้าน Facebook มาแล้วกว่า 100 ธุรกิจ
กฤษณะ สาลีภัทรเลิศ
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

กฤษณะ สาลีภัทรเลิศ

ABOUT
 • จบปริญญาตรี ด้านการตลาด และมีประสบการณ์ด้านการตลาดออนไลน์มากว่า 12 ปี
 • ประวัติการทํางาน
 • ทํางานด้านแก้ปัญหา Facebook ที่เกี่ยวกับการขายบน Facebook โดยตรงและเป็นอาชีพหลักจนถึงปัจจุบัน ในนามของ พีท ด็อกเตอร์เฟส
 • เป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดบน Facebook ให้กับหลายบริษัท
 • เปิดคอร์สสอนการตลาดออนไลน์ สําหรับผู้ใช้ Facebook และการขายออนไลน์ในด้านอื่น ๆ
 • ผลงานที่โดดเด่น
 • แก้ปัญหา Facebook ให้ใช้งานได้ มาแล้วเกิน 1,000 เคส และสอนการตลาดด้าน Facebook มาแล้วกว่า 100 ธุรกิจ
TOP COURSES

No Related Course