Interests
avatar

กฤษณา นาโควงค์

0
0
0
  • อดีตพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินทั้งในและต่างประเทศ
  • คุณแม่ที่เลี้ยงลูกให้เป็นเด็กสองภาษามานานกว่า 7 ปี
  • จบมาสเตอร์โค้ชด้านจิตวิทยาสื่อประสาท (Certified Mater Coach of Neuro-Linguitic-Programming)
กฤษณา นาโควงค์
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

กฤษณา นาโควงค์

ABOUT
  • อดีตพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินทั้งในและต่างประเทศ
  • คุณแม่ที่เลี้ยงลูกให้เป็นเด็กสองภาษามานานกว่า 7 ปี
  • จบมาสเตอร์โค้ชด้านจิตวิทยาสื่อประสาท (Certified Mater Coach of Neuro-Linguitic-Programming)
TOP COURSES

No Related Course