Interests
avatar

กุลชนก จันทร์เรือน

0
0
0
  • จบการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  • ประกอบอาชีพเป็นครูสอนนักเรียนอนุบาลและประถมศึกษา
  • ประกอบอาชีพเสริมโดยรับจัดดอกไม้ทุกงานทุกโอกาสมาเป็นเวลา 10 ปี
  • เป็นครูพิเศษและวิทยากรพิเศษบรรยายและสอนการจัดดอกไม้ขั้นพื้นฐานตามสถาบันต่าง ๆ
  • จัดดอกไม้ให้กับคริสตจักรวันอาทิตย์เป็นระยะเวลา 12 ปี
กุลชนก จันทร์เรือน
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

กุลชนก จันทร์เรือน

ABOUT
  • จบการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  • ประกอบอาชีพเป็นครูสอนนักเรียนอนุบาลและประถมศึกษา
  • ประกอบอาชีพเสริมโดยรับจัดดอกไม้ทุกงานทุกโอกาสมาเป็นเวลา 10 ปี
  • เป็นครูพิเศษและวิทยากรพิเศษบรรยายและสอนการจัดดอกไม้ขั้นพื้นฐานตามสถาบันต่าง ๆ
  • จัดดอกไม้ให้กับคริสตจักรวันอาทิตย์เป็นระยะเวลา 12 ปี
TOP COURSES

No Related Course