Interests
avatar

ลุงหมีรีครูท

0
0
0
  • ปัจจุบัน ลุงหมีรีครูท (มาร์ค เหล่าถาวรวงศ์ (Mark Laothavornwong)) ดํารงตําแหน่งเป็น ผู้บริหารของ Remarkable Academy ซึ่งเป็นโรงเรียนเตรียมแคนดิเดทให้พร้อมในเรื่องอาชีพ ฝึกอบรม การเขียนเรซูเม การทําLinkedIn และการหางานแบบ Proactive Job Search และการสัมภาษณ์งาน เป็นเจ้าแรกๆของเมืองไทยที่ให้บริการการอบรมเรื่องอาชีพแบบโปร ภายใต้บริษัท CareerBolt ที่เป็นทั้งที่ปรึกษาด้าน ทรัพยากรมนุษย์ (HR) ด้านอาชีพและการหางาน (Career Development & Search) รวมถึงสื่อความรู้ด้านการพัฒนาตนเอง
  • ก่อนหน้านี้คุณมาร์คมีตําแหน่งเป็น Business Development Director and Career Coach ให้กับบริษัท Lee Hecht Harrison (Thailand) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการช่วยคนหางานหลังจากถูกเลิกจ้าง และ การพัฒนาส่งเสริมความเป็นผู้นําของบุคลากรระดับผู้บริหาร เป็นเจ้าที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆของโลก และมีสาขามากกว่า 350 สาขาทั่วโลก และดํารงตําแหน่งควบเป็น Executive Director ของบริษัท Potentia (Thailand) ซึ่งเป็นผู้นําเข้าแต่เพียงผู้เดียวของแบบประเมินบุคลิกภาพ MBTI หรือ Myers –Briggs Type Indicator ในประเทศไทย ที่ใช้กันมามากกว่า 70 ปี
  • งานอื่นๆที่คุณมาร์คทํานอกจากนี้ ยังเป็นเจ้าของหนังสือขายดีเรื่อง “8 มหาคําถามที่มนุษย์สมัครงานทุกคนต้องอ่าน” และเคยเป็นคอลัมนิสต์ให้กับ Cosmopolitan Magazine (Thailand) และ MarketingOops คอลัมน์เกี่ยวกับ เรื่องงาน และยังเป็น Freelance Speaker เกี่ยวกับเรื่อง Career Development ให้กับมหาลัยฯ และบริษัทชั้นนําของโลกอีกด้วย
ลุงหมีรีครูท
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

ลุงหมีรีครูท

ABOUT
  • ปัจจุบัน ลุงหมีรีครูท (มาร์ค เหล่าถาวรวงศ์ (Mark Laothavornwong)) ดํารงตําแหน่งเป็น ผู้บริหารของ Remarkable Academy ซึ่งเป็นโรงเรียนเตรียมแคนดิเดทให้พร้อมในเรื่องอาชีพ ฝึกอบรม การเขียนเรซูเม การทําLinkedIn และการหางานแบบ Proactive Job Search และการสัมภาษณ์งาน เป็นเจ้าแรกๆของเมืองไทยที่ให้บริการการอบรมเรื่องอาชีพแบบโปร ภายใต้บริษัท CareerBolt ที่เป็นทั้งที่ปรึกษาด้าน ทรัพยากรมนุษย์ (HR) ด้านอาชีพและการหางาน (Career Development & Search) รวมถึงสื่อความรู้ด้านการพัฒนาตนเอง
  • ก่อนหน้านี้คุณมาร์คมีตําแหน่งเป็น Business Development Director and Career Coach ให้กับบริษัท Lee Hecht Harrison (Thailand) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการช่วยคนหางานหลังจากถูกเลิกจ้าง และ การพัฒนาส่งเสริมความเป็นผู้นําของบุคลากรระดับผู้บริหาร เป็นเจ้าที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆของโลก และมีสาขามากกว่า 350 สาขาทั่วโลก และดํารงตําแหน่งควบเป็น Executive Director ของบริษัท Potentia (Thailand) ซึ่งเป็นผู้นําเข้าแต่เพียงผู้เดียวของแบบประเมินบุคลิกภาพ MBTI หรือ Myers –Briggs Type Indicator ในประเทศไทย ที่ใช้กันมามากกว่า 70 ปี
  • งานอื่นๆที่คุณมาร์คทํานอกจากนี้ ยังเป็นเจ้าของหนังสือขายดีเรื่อง “8 มหาคําถามที่มนุษย์สมัครงานทุกคนต้องอ่าน” และเคยเป็นคอลัมนิสต์ให้กับ Cosmopolitan Magazine (Thailand) และ MarketingOops คอลัมน์เกี่ยวกับ เรื่องงาน และยังเป็น Freelance Speaker เกี่ยวกับเรื่อง Career Development ให้กับมหาลัยฯ และบริษัทชั้นนําของโลกอีกด้วย
TOP COURSES

No Related Course