Interests
avatar

มานิต วงศ์มูล

1
4.5
1
 • การศึกษา
 • ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาญี่ปุ่น ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
 • ครูสอนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
 • ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรมการสอนภาษาญี่ปุ่น ณ เมืองไซตามะ ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 20 วัน
 • สร้างเว็บเพจสอนภาษาญี่ปุ่น "ภาษาญี่ปุ่นเฮฮา ตามประสาครูมานิต"
 • วิทยากรค่ายภาษาญี่ปุ่น
มานิต วงศ์มูล
Courses: 1
Rating: 4.5
Followers: 1

มานิต วงศ์มูล

ABOUT
 • การศึกษา
 • ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาญี่ปุ่น ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
 • ครูสอนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
 • ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรมการสอนภาษาญี่ปุ่น ณ เมืองไซตามะ ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 20 วัน
 • สร้างเว็บเพจสอนภาษาญี่ปุ่น "ภาษาญี่ปุ่นเฮฮา ตามประสาครูมานิต"
 • วิทยากรค่ายภาษาญี่ปุ่น
TOP COURSES
Loading...