Interests
avatar

minimba.ku.ac.th

0
0
0
  • โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาธุรกิจ Mini Entrepreneur มีการติดตามและวัดผลในเชิงประสิทธิภาพของผู้อบรมจนได้ผลเป็นที่พอใจ ตรงตามจุดแประสงค์ของโครงการฯ และประสบความสําเร็จเกินความคาดหมายได้ทุกรุ่น จึงทําโครงการ อาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาธุรกิจฯ เป็นหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งคุณภาพทางด้านวิทยากรและผลตอบรับจากผู้ผ่านการอบรม
  • และด้วยนโยบายนี้เอง Mini Entrepreneur.Co.,Ltd. จึงได้สานต่อตามเจตนารมณ์ของคณาจารย์ในโครงการทุกท่านที่ต้องการให้มีการจัดอบรมต่อไปเพราะเป็นโครงการที่ดี มีการติดตามความช่วยเหลือหลังจากที่ผู้ประกอบการผ่านการอบรมกับโครงการไปแล้ว สามารถวัดผลในเชิงประสิทธิภาพได้และได้รับผลตอบรับที่ดีเยี่ยมจากผู้อบรมจนเป็นที่ประจักษ์สู่ต่อสาธารณชน
minimba.ku.ac.th
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

minimba.ku.ac.th

ABOUT
  • โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาธุรกิจ Mini Entrepreneur มีการติดตามและวัดผลในเชิงประสิทธิภาพของผู้อบรมจนได้ผลเป็นที่พอใจ ตรงตามจุดแประสงค์ของโครงการฯ และประสบความสําเร็จเกินความคาดหมายได้ทุกรุ่น จึงทําโครงการ อาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาธุรกิจฯ เป็นหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งคุณภาพทางด้านวิทยากรและผลตอบรับจากผู้ผ่านการอบรม
  • และด้วยนโยบายนี้เอง Mini Entrepreneur.Co.,Ltd. จึงได้สานต่อตามเจตนารมณ์ของคณาจารย์ในโครงการทุกท่านที่ต้องการให้มีการจัดอบรมต่อไปเพราะเป็นโครงการที่ดี มีการติดตามความช่วยเหลือหลังจากที่ผู้ประกอบการผ่านการอบรมกับโครงการไปแล้ว สามารถวัดผลในเชิงประสิทธิภาพได้และได้รับผลตอบรับที่ดีเยี่ยมจากผู้อบรมจนเป็นที่ประจักษ์สู่ต่อสาธารณชน
TOP COURSES

No Related Course