Interests
avatar

มนทรา อมรพิชิต

1
5
0
  • จบการศึกษาปริญญาโททางวิทยาศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, หลักสูตร Certificate in Organic Formulations จาก Institute of Personal Care Science ประเทศออสเตรเลีย
  • ประสบการณ์ 15 ปี ในงานพัฒนาสูตรเครื่องสําอาง เวชสําอางในบริษัทมหาชน
  • ผลงานเปิดสอนคอร์สให้กับผู้ประกอบการผลิตเครื่องสําอาง และเป็นที่ปรึกษา
มนทรา อมรพิชิต
Courses: 1
Rating: 5
Followers: 0

มนทรา อมรพิชิต

ABOUT
  • จบการศึกษาปริญญาโททางวิทยาศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, หลักสูตร Certificate in Organic Formulations จาก Institute of Personal Care Science ประเทศออสเตรเลีย
  • ประสบการณ์ 15 ปี ในงานพัฒนาสูตรเครื่องสําอาง เวชสําอางในบริษัทมหาชน
  • ผลงานเปิดสอนคอร์สให้กับผู้ประกอบการผลิตเครื่องสําอาง และเป็นที่ปรึกษา
TOP COURSES
Loading...