Interests
avatar

อมรา โฮมกระโทก

0
0
0
  • 1. เจ้าของร้าน Bluenase' Brandname ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจในงานสปา งานสี งานซ่อม งานเปิดสอนและรับเคลือบถุงแบรนด์เนมปลีก-ส่ง แบบครบวงจร
  • 2. วิทยากรถ่ายทอดความรู้ความเชี่ยวชาญในการทําถุงเคลือบกระดาษแบรนด์เนม เปิดสอนมาแล้วหลายรุ่น ลูกศิษย์นําไปต่อยอดทางธุรกิจ และมีรายได้จริง
  • 3. คลุกคลีในวงการสินค้าแบรนด์เนมมามากกว่า 5 ปี
อมรา โฮมกระโทก
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

อมรา โฮมกระโทก

ABOUT
  • 1. เจ้าของร้าน Bluenase' Brandname ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจในงานสปา งานสี งานซ่อม งานเปิดสอนและรับเคลือบถุงแบรนด์เนมปลีก-ส่ง แบบครบวงจร
  • 2. วิทยากรถ่ายทอดความรู้ความเชี่ยวชาญในการทําถุงเคลือบกระดาษแบรนด์เนม เปิดสอนมาแล้วหลายรุ่น ลูกศิษย์นําไปต่อยอดทางธุรกิจ และมีรายได้จริง
  • 3. คลุกคลีในวงการสินค้าแบรนด์เนมมามากกว่า 5 ปี
TOP COURSES

No Related Course