Interests
avatar

อมรเทพ ทองชิว

0
0
0
 • จบการศึกษา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2539-2542)
 • ศึกษาต่อในระดับวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะเทคโนโลยีการบริหาร สาขาการจัดการประยุกต์ (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • เป็นนักวิจัยข้อมูล บริหารโครงการวิจัยขนาดใหญ่ มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติ และดาต้าไมนิง
 • เป็นวิทยากรด้านการวิเคราะห์ข้อมูล สอนมามากกว่า 10 ปี ด้วยภาษา R, Python, RapidMiner, Tableau, PowerBI Desktop ให้กับสถาบันการศึกษา บริษัทเอกชนขนาดใหญ่และหน่วยงานภาครัฐอีกหลายแห่ง
 • เป็นเจ้าของ Facebook Page: Opensource Stat Data Mining
 • ผู้จัดการฝ่าย Process Development (พ.ศ.2555-2556) วางแผนงานด้านงบประมาณก่อสร้าง และผลประกอบการประจําเดือน เป็นผู้นําในกิจกรรม Organization Development
 • ผู้จัดการทั่วไป (พ.ศ.2548-2554) วางแผนเชิงกลยุทธ์ จัดตั้งตัววัดผลการทํางานในแต่ละแผนก พัฒนาระบบสํานักงาน และการตลาด ใช้การพยากรณ์ทางสถิติในการวางแผนและควบคุมการผลิต
 • วิศวกรฝ่ายผลิต (พ.ศ. 2545-2546) ทําแผนงานการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) เป็นวิศวกรฝ่ายผลิตและตรวจสอบคุณภาพ ในส่วนงานผลิตขวดน้ํามันพืชขนาดต่างๆ
 • วิศวกรแผนกติดตั้ง (พ.ศ. 2544-2545) วางแผนและควบคุมการติดตั้งเครื่องทําน้ําร้อนขนาดใหญ่ ให้กับองค์กรต่างๆ
 • วิศวกรฝ่ายซ่อมบํารุง (พ.ศ. 2542-2544) ทําแผนงานการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ทําโครงการลดต้นทุน ด้วยการปรับปรุงประสิทธิเครื่องจักรในการผลิต
 • ปัจจุบันดํารงตําแหน่งนักวิจัยข้อมูล (Data Scientist) ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และดาต้าไมนิ่ง พัฒนาโมเดลด้านการเงิน การทํานายพฤติกรรมด้วยโมเดลที่ใช้ในการตลาด และการวิจัยดําเนินงาน ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบ และโครงการวิจัยให้หน่วยงานรัฐ และภาคเอกชน
อมรเทพ ทองชิว
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

อมรเทพ ทองชิว

ABOUT
 • จบการศึกษา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2539-2542)
 • ศึกษาต่อในระดับวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะเทคโนโลยีการบริหาร สาขาการจัดการประยุกต์ (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • เป็นนักวิจัยข้อมูล บริหารโครงการวิจัยขนาดใหญ่ มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติ และดาต้าไมนิง
 • เป็นวิทยากรด้านการวิเคราะห์ข้อมูล สอนมามากกว่า 10 ปี ด้วยภาษา R, Python, RapidMiner, Tableau, PowerBI Desktop ให้กับสถาบันการศึกษา บริษัทเอกชนขนาดใหญ่และหน่วยงานภาครัฐอีกหลายแห่ง
 • เป็นเจ้าของ Facebook Page: Opensource Stat Data Mining
 • ผู้จัดการฝ่าย Process Development (พ.ศ.2555-2556) วางแผนงานด้านงบประมาณก่อสร้าง และผลประกอบการประจําเดือน เป็นผู้นําในกิจกรรม Organization Development
 • ผู้จัดการทั่วไป (พ.ศ.2548-2554) วางแผนเชิงกลยุทธ์ จัดตั้งตัววัดผลการทํางานในแต่ละแผนก พัฒนาระบบสํานักงาน และการตลาด ใช้การพยากรณ์ทางสถิติในการวางแผนและควบคุมการผลิต
 • วิศวกรฝ่ายผลิต (พ.ศ. 2545-2546) ทําแผนงานการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) เป็นวิศวกรฝ่ายผลิตและตรวจสอบคุณภาพ ในส่วนงานผลิตขวดน้ํามันพืชขนาดต่างๆ
 • วิศวกรแผนกติดตั้ง (พ.ศ. 2544-2545) วางแผนและควบคุมการติดตั้งเครื่องทําน้ําร้อนขนาดใหญ่ ให้กับองค์กรต่างๆ
 • วิศวกรฝ่ายซ่อมบํารุง (พ.ศ. 2542-2544) ทําแผนงานการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ทําโครงการลดต้นทุน ด้วยการปรับปรุงประสิทธิเครื่องจักรในการผลิต
 • ปัจจุบันดํารงตําแหน่งนักวิจัยข้อมูล (Data Scientist) ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และดาต้าไมนิ่ง พัฒนาโมเดลด้านการเงิน การทํานายพฤติกรรมด้วยโมเดลที่ใช้ในการตลาด และการวิจัยดําเนินงาน ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบ และโครงการวิจัยให้หน่วยงานรัฐ และภาคเอกชน
TOP COURSES

No Related Course