Interests
avatar

มุกดาวดี เทียนทอง

1
4.2
1
  • ประสบการณ์ทํางานด้านการบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ มากกว่า 17 ปี
  • จัดทําแผนธุรกิจ/แผนกลยุทธ์ การปรับปรุงกระบวนงานทางธุรกิจ (Business Process Redesign) และการออกแบบและวางระบบบัญชี
  • วิทยากรบรรยายหลักสูตรด้านบัญชีและการเงิน ในสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานภาครัฐและบริษัทเอกชน
  • เป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
  • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต และปริญญาโท ด้านเศรษฐศาสตร์การเงิน
มุกดาวดี เทียนทอง
Courses: 1
Rating: 4.2
Followers: 1

มุกดาวดี เทียนทอง

About
  • ประสบการณ์ทํางานด้านการบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ มากกว่า 17 ปี
  • จัดทําแผนธุรกิจ/แผนกลยุทธ์ การปรับปรุงกระบวนงานทางธุรกิจ (Business Process Redesign) และการออกแบบและวางระบบบัญชี
  • วิทยากรบรรยายหลักสูตรด้านบัญชีและการเงิน ในสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานภาครัฐและบริษัทเอกชน
  • เป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
  • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต และปริญญาโท ด้านเศรษฐศาสตร์การเงิน
Top Courses
Loading...