Interests
avatar

นายหัสนัยน์ อุรารักษ์

0
0
0
  • มีประสบการณ์การทําหมูสะเตาะเป็นระยะเวลา 10 ปี
  • ได้รับรางวัลร้านเชลล์ชวนชิม เป็นรางวัลการันตี
  • มีความสามารถในการสร้างธุรกิจขนาดเล็กให้มีประสบความสําเร็จได้
  • เป็นที่ปรึกษาในการทําธุรกิจหมูสะเต๊ะ สําหรับผู้ที่มีความสนใจ
นายหัสนัยน์ อุรารักษ์
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

นายหัสนัยน์ อุรารักษ์

ABOUT
  • มีประสบการณ์การทําหมูสะเตาะเป็นระยะเวลา 10 ปี
  • ได้รับรางวัลร้านเชลล์ชวนชิม เป็นรางวัลการันตี
  • มีความสามารถในการสร้างธุรกิจขนาดเล็กให้มีประสบความสําเร็จได้
  • เป็นที่ปรึกษาในการทําธุรกิจหมูสะเต๊ะ สําหรับผู้ที่มีความสนใจ
TOP COURSES

No Related Course