Interests
avatar

นายประยุทธ ชนชิต

0
0
0
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัญฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ทํางานในตําแหน่ง Project Manager ที่บริษัทอินทรีย์เทรดดิ้งจํากัด ประเทศลาว ประจําการที่นครหลวงเวียงจันทร์
 • มีธุรกิจขายสินค้ามากกว่า10เว็บไซด์ และเป็นที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ให้กับบริษัทเอกชนที่ลาว และบริษัทเอกชนในประเทศไทย มากกว่า 5 บริษัท และรับปรึกษาเรื่องการลงทุนในประเทศลาวให้กับคนที่สนใจการลงทุนที่ลาว ด้วยประสบการณ์ในการทํางานที่ลาวมากกว่า 8 ปี
 • มีธุรกิจขายสินค้ามากกว่า10เว็บไซด์ และเป็นที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ให้กับบริษัทเอกชนที่ลาว และบริษัทเอกชนในประเทศไทย มากกว่า 5 บริษัท และรับปรึกษาเรื่องการลงทุนในประเทศลาวให้กับคนที่สนใจการลงทุนที่ลาว ด้วยประสบการณ์ในการทํางานที่ลาวมากกว่า 8 ปี
 • มีธุรกิจขายสินค้ามากกว่า10เว็บไซด์ และเป็นที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ให้กับบริษัทเอกชนที่ลาว และบริษัทเอกชนในประเทศไทย มากกว่า 5 บริษัท และรับปรึกษาเรื่องการลงทุนในประเทศลาวให้กับคนที่สนใจการลงทุนที่ลาว ด้วยประสบการณ์ในการทํางานที่ลาวมากกว่า 8 ปี
นายประยุทธ ชนชิต
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

นายประยุทธ ชนชิต

ABOUT
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัญฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ทํางานในตําแหน่ง Project Manager ที่บริษัทอินทรีย์เทรดดิ้งจํากัด ประเทศลาว ประจําการที่นครหลวงเวียงจันทร์
 • มีธุรกิจขายสินค้ามากกว่า10เว็บไซด์ และเป็นที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ให้กับบริษัทเอกชนที่ลาว และบริษัทเอกชนในประเทศไทย มากกว่า 5 บริษัท และรับปรึกษาเรื่องการลงทุนในประเทศลาวให้กับคนที่สนใจการลงทุนที่ลาว ด้วยประสบการณ์ในการทํางานที่ลาวมากกว่า 8 ปี
 • มีธุรกิจขายสินค้ามากกว่า10เว็บไซด์ และเป็นที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ให้กับบริษัทเอกชนที่ลาว และบริษัทเอกชนในประเทศไทย มากกว่า 5 บริษัท และรับปรึกษาเรื่องการลงทุนในประเทศลาวให้กับคนที่สนใจการลงทุนที่ลาว ด้วยประสบการณ์ในการทํางานที่ลาวมากกว่า 8 ปี
 • มีธุรกิจขายสินค้ามากกว่า10เว็บไซด์ และเป็นที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ให้กับบริษัทเอกชนที่ลาว และบริษัทเอกชนในประเทศไทย มากกว่า 5 บริษัท และรับปรึกษาเรื่องการลงทุนในประเทศลาวให้กับคนที่สนใจการลงทุนที่ลาว ด้วยประสบการณ์ในการทํางานที่ลาวมากกว่า 8 ปี
TOP COURSES

No Related Course