Interests
avatar

นันท์พิพัฒน์ วุฒิศักดิ์

0
0
1
  • เปิด Studio สําหรับถ่ายภาพและจัดฝึกอบรมชื่อ Soda and Fotocandiny Wedding Studio
  • เป็นวิทยากรและผู้จัด WORKSHOP PROCESS Release Yourself with Photography ครั้งที่ 1 ร่วมกับชมรมถ่ายภาพมหาวิทยาลัยรามคําแหง
  • เป็นเจ้าของ Facebook Page Fotocandiny (2558-ปัจจุบัน)
  • ทํางานเป็นช่างภาพฟรีแลนซ์ให้ Grasshopper Adventures Thailand (2558-ปัจจุบัน)
  • ทํางานเป็นช่างภาพฟรีแลนซ์ให้ Blessing Bride Wedding Studio (2559-ปัจจุบัน)
นันท์พิพัฒน์ วุฒิศักดิ์
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 1

นันท์พิพัฒน์ วุฒิศักดิ์

ABOUT
  • เปิด Studio สําหรับถ่ายภาพและจัดฝึกอบรมชื่อ Soda and Fotocandiny Wedding Studio
  • เป็นวิทยากรและผู้จัด WORKSHOP PROCESS Release Yourself with Photography ครั้งที่ 1 ร่วมกับชมรมถ่ายภาพมหาวิทยาลัยรามคําแหง
  • เป็นเจ้าของ Facebook Page Fotocandiny (2558-ปัจจุบัน)
  • ทํางานเป็นช่างภาพฟรีแลนซ์ให้ Grasshopper Adventures Thailand (2558-ปัจจุบัน)
  • ทํางานเป็นช่างภาพฟรีแลนซ์ให้ Blessing Bride Wedding Studio (2559-ปัจจุบัน)
TOP COURSES

No Related Course