Interests
avatar

นันท์ศมน รักษ์เลิศธนากุล

0
0
0
  • การศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับคอร์สเรียน ๑. สอบผ่านใบอนุญาตว่าความได้ประเภทผู้ฝึกหัดงานในสํานักงานทนายความไม่น้อยกว่า ๑ ปี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ๒.การทํางานและผลงานที่เกี่ยวข้องกับคอร์สเรียน เป็นผู้เขียนชื่อ ๑.หนังสือเตรียมตัวสอบใบอนุญาตว่าความจากประสบการณ์จริง ข้อมูลลิขสิทธิ์เลขที่ ๓๖๖๕๙๖ ๒.แบบทดสอบการเขียนเอกสารทางด้านกฎหมาย สําหรับเตรียมสอบใบอนุญาตว่าความ รายละเอียด ภาคทฤษฎี ข้อมูลลิขสิทธิ์เลขที่ ๓๗๔๗๖๑ ๓.แบบทดสอบการเขียนเอกสารทางด้านกฎหมาย สําหรับเตรียมสอบใบอนุญาตว่าความ รายละเอียด ภาคปฏิบัติและผู้ฝึกหัดในสํานักงานทนายความไม่น้อยกว่า ๑ ปี ๒.เป็นติวเตอร์รับติวสอบใบอนุญาตว่าความ มาตั้งแต่ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นมา ช่วยให้ผู้สอบได้ไปแล้วจํานวน ๑๐๐ กว่าคน รับสอนทั้งส่วนตัวและในกลุ่มออนไลน์
นันท์ศมน รักษ์เลิศธนากุล
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

นันท์ศมน รักษ์เลิศธนากุล

ABOUT
  • การศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับคอร์สเรียน ๑. สอบผ่านใบอนุญาตว่าความได้ประเภทผู้ฝึกหัดงานในสํานักงานทนายความไม่น้อยกว่า ๑ ปี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ๒.การทํางานและผลงานที่เกี่ยวข้องกับคอร์สเรียน เป็นผู้เขียนชื่อ ๑.หนังสือเตรียมตัวสอบใบอนุญาตว่าความจากประสบการณ์จริง ข้อมูลลิขสิทธิ์เลขที่ ๓๖๖๕๙๖ ๒.แบบทดสอบการเขียนเอกสารทางด้านกฎหมาย สําหรับเตรียมสอบใบอนุญาตว่าความ รายละเอียด ภาคทฤษฎี ข้อมูลลิขสิทธิ์เลขที่ ๓๗๔๗๖๑ ๓.แบบทดสอบการเขียนเอกสารทางด้านกฎหมาย สําหรับเตรียมสอบใบอนุญาตว่าความ รายละเอียด ภาคปฏิบัติและผู้ฝึกหัดในสํานักงานทนายความไม่น้อยกว่า ๑ ปี ๒.เป็นติวเตอร์รับติวสอบใบอนุญาตว่าความ มาตั้งแต่ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นมา ช่วยให้ผู้สอบได้ไปแล้วจํานวน ๑๐๐ กว่าคน รับสอนทั้งส่วนตัวและในกลุ่มออนไลน์
TOP COURSES

No Related Course