Interests
avatar

ณัฏฐ์ฎาพร วัฒนาเขมาภิรัต

0
0
0
  • ปริญญาตรี ชีวเคมี และเภสัชกรรมไทย
  • ปริญญาโท การตลาด (มหาวิทยาลัยรามคําแหง)
  • ปริญญาโท ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ(มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง) หลักสูตรการแพทย์แผนไทย (การแพทย์ทางเลือก จากกระทรวงสาธารณสุข) Certificate Sport Medicine และ Culinary Medicine มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • เจ้าของบริษัท ซันเมดดิซีน จํากัด จําหน่ายวัตถุดิบเคมี รับผลิตยา อาหารเสริมและเครื่องสําอาง รับทํา OEM ให้แก่ลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ณัฏฐ์ฎาพร วัฒนาเขมาภิรัต
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

ณัฏฐ์ฎาพร วัฒนาเขมาภิรัต

ABOUT
  • ปริญญาตรี ชีวเคมี และเภสัชกรรมไทย
  • ปริญญาโท การตลาด (มหาวิทยาลัยรามคําแหง)
  • ปริญญาโท ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ(มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง) หลักสูตรการแพทย์แผนไทย (การแพทย์ทางเลือก จากกระทรวงสาธารณสุข) Certificate Sport Medicine และ Culinary Medicine มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • เจ้าของบริษัท ซันเมดดิซีน จํากัด จําหน่ายวัตถุดิบเคมี รับผลิตยา อาหารเสริมและเครื่องสําอาง รับทํา OEM ให้แก่ลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
TOP COURSES

No Related Course