Interests
avatar

Natthita Komonkanok

0
0
0
  • เจ้าของแฟนเพจ "ลุงติ๊กสเกล & Diorama" มีผู้ติดตามกว่า 50,000 คน มีผลงานโมเดลมากกว่า 2,000 ชิ้น ในระยะเวลา 2 ปี
  • อาจารย์สอนทําโมเดลชื่อดัง ปัจจุบันมีลูกศิษย์มากกว่า 400 คน และสอน 80 คนต่อเดือน
  • ผู้มีชื่อเสียงในวงการโมเดลอย่างแพร่หลายตามสื่อต่างๆ กว่า 40 รายการ
  • อดีต รปภ. ผู้หันมาทําโมเดล จนมีรายได้ 6 หลักต่อเดือน
Natthita Komonkanok
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Natthita Komonkanok

ABOUT
  • เจ้าของแฟนเพจ "ลุงติ๊กสเกล & Diorama" มีผู้ติดตามกว่า 50,000 คน มีผลงานโมเดลมากกว่า 2,000 ชิ้น ในระยะเวลา 2 ปี
  • อาจารย์สอนทําโมเดลชื่อดัง ปัจจุบันมีลูกศิษย์มากกว่า 400 คน และสอน 80 คนต่อเดือน
  • ผู้มีชื่อเสียงในวงการโมเดลอย่างแพร่หลายตามสื่อต่างๆ กว่า 40 รายการ
  • อดีต รปภ. ผู้หันมาทําโมเดล จนมีรายได้ 6 หลักต่อเดือน
TOP COURSES

No Related Course