Interests
avatar

นิสิตา ปีติเจริญธรรม

0
0
0
 • ผู้อํานวยการ ศูนย์พัฒนาการเด็กออทิสติกบ้านอุ่นรัก
 • การศึกษา : ศศบ. ศิลปศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาจิตวิทยาคลินิก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วทม. สาขาสุขภาพจิต ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ฝึกปฏิบัติงานด้านงานจิตวิทยาคลินิก ศูนย์สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ราชนครินทร์ กรุงเทพ
 • ผู้ให้การปรึกษา โครงการโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
 • ผู้ก่อตั้ง ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็กบ้านอุ่นรักเพื่อดูแลเด็กออทิสติก เด็กสมาธิสั้น เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า
 • วิทยากร อาจารย์พิเศษ ด้านสุขภาพจิต เด็กปฐมวัย
 • ที่ปรึกษาด้านการกระตุ้นพัฒนาการ การปรับพฤติกรรม และประสานการเรียนร่วม สําหรับ เด็กออทิสติก เด็กสมาธิสั้น
นิสิตา ปีติเจริญธรรม
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

นิสิตา ปีติเจริญธรรม

ABOUT
 • ผู้อํานวยการ ศูนย์พัฒนาการเด็กออทิสติกบ้านอุ่นรัก
 • การศึกษา : ศศบ. ศิลปศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาจิตวิทยาคลินิก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วทม. สาขาสุขภาพจิต ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ฝึกปฏิบัติงานด้านงานจิตวิทยาคลินิก ศูนย์สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ราชนครินทร์ กรุงเทพ
 • ผู้ให้การปรึกษา โครงการโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
 • ผู้ก่อตั้ง ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็กบ้านอุ่นรักเพื่อดูแลเด็กออทิสติก เด็กสมาธิสั้น เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า
 • วิทยากร อาจารย์พิเศษ ด้านสุขภาพจิต เด็กปฐมวัย
 • ที่ปรึกษาด้านการกระตุ้นพัฒนาการ การปรับพฤติกรรม และประสานการเรียนร่วม สําหรับ เด็กออทิสติก เด็กสมาธิสั้น
TOP COURSES

No Related Course