Interests
avatar

นพดล แสนขันแก้ว

0
0
0
  • ปริญญาตรี สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์
  • Animator 2D ออกแบบสื่อการเรียน / นิทานเพลงเด็ก
  • รางวัลชนะเลิศออกแบบ Character Design Website Yenta
  • ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการทํา Animation
  • อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต วิชาการออกแบบ Motion Infographic
นพดล แสนขันแก้ว
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

นพดล แสนขันแก้ว

ABOUT
  • ปริญญาตรี สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์
  • Animator 2D ออกแบบสื่อการเรียน / นิทานเพลงเด็ก
  • รางวัลชนะเลิศออกแบบ Character Design Website Yenta
  • ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการทํา Animation
  • อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต วิชาการออกแบบ Motion Infographic
TOP COURSES

No Related Course