Interests
avatar

นพพร หมื่นหนู

0
0
0
 • ประวัติการศึกษา
 • ป.ตรี ม.เกษมบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ
 • กําลังศึกษาต่อ ระดับ ป.โท ม.รามคําแหง
 • ประวัติการทํางาน
 • ปัจจุบัน เป็นผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ดูแลงานบริหารด้านการขายและการบริการ
 • ดูแลรับผิดชอบการใช้สื่อออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางในการขายและขยายธุรกิจให้เป็นที่รู้จัก
 • รับผิดชอบงานทางด้านวางแผนการตลาดและการขาย
 • มีประสบการณ์ตรงในการเป็นผู้นําเสนอขายมา กว่า 10 ปี
 • โค๊ชให้กับทีมฝ่ายขายของบริษัทเอกชน หลากหลายประเภทธุรกิจ เพื่อให้ฝ่ายขายสามารถนําเทคนิคใหม่ๆ ไปใช้ในการขายให้เกิดยอดขายที่ยั่งยืนได้
 • ผลงานที่โดดเด่น
 • โค๊ชอบรม การสร้างทัศนคติต่อการขาย เป็นการอบรมพนักงานขายของบริษัท ที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และยอดขายที่ไม่ถึงเป้าที่กําหนด โดยเป็นการเปิดมุมมองใหม่ๆ ให้พนักงานขายทุกคนได้รู้และเข้าใจในด้านต่างๆ มากขึ้น รวมถึงสร้างพลังในการขายให้ได้ยอดตามเป้า และหลังจากอบรมไปแล้ว ยอดขายรวมของบริษัท เพิ่มขึ้นจากเดิม 15% และจากพนักงานขายที่ยอดไม่เคยถึงเป้า กลายเป็นเซลล์มือทอง ภายใน 2เดือน
นพพร หมื่นหนู
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

นพพร หมื่นหนู

ABOUT
 • ประวัติการศึกษา
 • ป.ตรี ม.เกษมบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ
 • กําลังศึกษาต่อ ระดับ ป.โท ม.รามคําแหง
 • ประวัติการทํางาน
 • ปัจจุบัน เป็นผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ดูแลงานบริหารด้านการขายและการบริการ
 • ดูแลรับผิดชอบการใช้สื่อออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางในการขายและขยายธุรกิจให้เป็นที่รู้จัก
 • รับผิดชอบงานทางด้านวางแผนการตลาดและการขาย
 • มีประสบการณ์ตรงในการเป็นผู้นําเสนอขายมา กว่า 10 ปี
 • โค๊ชให้กับทีมฝ่ายขายของบริษัทเอกชน หลากหลายประเภทธุรกิจ เพื่อให้ฝ่ายขายสามารถนําเทคนิคใหม่ๆ ไปใช้ในการขายให้เกิดยอดขายที่ยั่งยืนได้
 • ผลงานที่โดดเด่น
 • โค๊ชอบรม การสร้างทัศนคติต่อการขาย เป็นการอบรมพนักงานขายของบริษัท ที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และยอดขายที่ไม่ถึงเป้าที่กําหนด โดยเป็นการเปิดมุมมองใหม่ๆ ให้พนักงานขายทุกคนได้รู้และเข้าใจในด้านต่างๆ มากขึ้น รวมถึงสร้างพลังในการขายให้ได้ยอดตามเป้า และหลังจากอบรมไปแล้ว ยอดขายรวมของบริษัท เพิ่มขึ้นจากเดิม 15% และจากพนักงานขายที่ยอดไม่เคยถึงเป้า กลายเป็นเซลล์มือทอง ภายใน 2เดือน
TOP COURSES

No Related Course