Interests
avatar

นพรัตน์ นพพล

0
0
0
  • ปริญญาโท พัฒนาการเศรษฐกิจ (วิเคราะห์โครงการ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
  • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นพรัตน์ นพพล
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

นพรัตน์ นพพล

ABOUT
  • ปริญญาโท พัฒนาการเศรษฐกิจ (วิเคราะห์โครงการ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
  • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
TOP COURSES

No Related Course