Interests
avatar

นธกฤต วันต๊ะเมล์

1
0
0
  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการโฆษณา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • มีผลงานเขียนตําราและหนังสือหลายเล่ม ได้แก่ หลักการโฆษณา การสื่อสารการตลาด และการตลาดเพื่อความยั่งยืน /มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
  • ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร และอาจารย์พิเศษด้านการสื่อสารการตลาดให้กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานชั้นนําต่างๆมากมาย
นธกฤต วันต๊ะเมล์
Courses: 1
Rating: 0
Followers: 0

นธกฤต วันต๊ะเมล์

ABOUT
  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการโฆษณา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • มีผลงานเขียนตําราและหนังสือหลายเล่ม ได้แก่ หลักการโฆษณา การสื่อสารการตลาด และการตลาดเพื่อความยั่งยืน /มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
  • ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร และอาจารย์พิเศษด้านการสื่อสารการตลาดให้กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานชั้นนําต่างๆมากมาย
TOP COURSES
Loading...