Interests
avatar

นธกฤต วันต๊ะเมล์

0
0
0
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง) สาขาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการโฆษณา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / การทํางาน: ปัจจุบันดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ประจําภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีประสบการณ์การสอนมากว่า 17 ปี / มีผลงานเขียนตําราและหนังสือหลายเล่ม ได้แก่ หลักการโฆษณา การสื่อสารการตลาด และการตลาดเพื่อความยั่งยืน /มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ / ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นสายวิชาการ ด้านการเรียนการสอนและด้านการวิจัยและนวัตกรรม สายสังคมศาสตร์ ประจําปี พ.ศ.2561 จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร และอาจารย์พิเศษด้านการสื่อสารการตลาดให้กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานชั้นนําต่างๆมากมาย
นธกฤต วันต๊ะเมล์
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

นธกฤต วันต๊ะเมล์

ABOUT
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง) สาขาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการโฆษณา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / การทํางาน: ปัจจุบันดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ประจําภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีประสบการณ์การสอนมากว่า 17 ปี / มีผลงานเขียนตําราและหนังสือหลายเล่ม ได้แก่ หลักการโฆษณา การสื่อสารการตลาด และการตลาดเพื่อความยั่งยืน /มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ / ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นสายวิชาการ ด้านการเรียนการสอนและด้านการวิจัยและนวัตกรรม สายสังคมศาสตร์ ประจําปี พ.ศ.2561 จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร และอาจารย์พิเศษด้านการสื่อสารการตลาดให้กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานชั้นนําต่างๆมากมาย
TOP COURSES