Interests
avatar

อนุสรณ์ ปิติวงษ์

0
0
0
  • เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างเว็บไซต์ด้วย HTML,CSS และ JAVASCRIPT
  • เคยได้รับทุน Business Startup จากโครงการเถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี ของสถาบันพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)
  • เคยได้รับรางวัลเรียญเงิน จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาคสี่ี จังหวัดราชบุรี ในสาขาเว็บดีไซน์
  • ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจําคณะวิศวะกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหานครกรุงเทพฯ
อนุสรณ์ ปิติวงษ์
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

อนุสรณ์ ปิติวงษ์

ABOUT
  • เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างเว็บไซต์ด้วย HTML,CSS และ JAVASCRIPT
  • เคยได้รับทุน Business Startup จากโครงการเถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี ของสถาบันพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)
  • เคยได้รับรางวัลเรียญเงิน จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาคสี่ี จังหวัดราชบุรี ในสาขาเว็บดีไซน์
  • ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจําคณะวิศวะกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหานครกรุงเทพฯ
TOP COURSES

No Related Course