Interests
avatar

อโณทัย พิมูลชาติ

0
0
0
 • ปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยมหิดล
 • อดีตกราฟิกดีไซน์เนอร์ ด้านสื่อสิ่งพิมพ์มากกว่า 6 ปี
 • มีความถนัดใช้ illustrator, Photoshop, Premiere Pro, After Effect
 • ปัจจุบันเป็นกราฟิกฟรีแลนซ์
 • เป็น Stocker Online
 • เจ้าของเพจ RNO GRAPHIC สอนกราฟิกจากสิ่งที่คุณสงสัย
 • เจ้าของเพจ Rno+ Anothai : อาชีพของคนยุคใหม่
อโณทัย พิมูลชาติ
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

อโณทัย พิมูลชาติ

ABOUT
 • ปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยมหิดล
 • อดีตกราฟิกดีไซน์เนอร์ ด้านสื่อสิ่งพิมพ์มากกว่า 6 ปี
 • มีความถนัดใช้ illustrator, Photoshop, Premiere Pro, After Effect
 • ปัจจุบันเป็นกราฟิกฟรีแลนซ์
 • เป็น Stocker Online
 • เจ้าของเพจ RNO GRAPHIC สอนกราฟิกจากสิ่งที่คุณสงสัย
 • เจ้าของเพจ Rno+ Anothai : อาชีพของคนยุคใหม่
TOP COURSES

No Related Course