Interests
avatar

พิชัย จงไพรัตน์

0
0
0
 • ประธานผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจสยามคลาสสิค ฯ นําเข้า-ส่งออก, ผลิต-จําหน่าย
 • 1.วัสดุก่อสร้าง
 • 2.อสังหาริมทรัพย์
 • 3.ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 • 4.Application การตลาด
 • ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จ.สงขลา (2560 - 2563)
 • เกียรติประวัติ ๒๕๖๐
 • รางวัลชนะเลิศนักธุรกิจนวัตกรรม ระดับภูมิภาค (ภาคใต้)
 • รางวัลรองชนะเลิศนักธุรกิจนวัตกรรม ระดับประเทศ
 • รางวัลนักประดิษฐ์ 7 Innovation Awards
 • รางวัลนักธุรกิจดีเด่น ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อว. มอ.
 • รางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ปี ๒๕๕๘,๒๕๕๙,๒๕๖๐
 • ที่ปรึกษาธุรกิจ โครงการพี่เลี้ยงธุรกิจ, SME Provincial Champion
 • Trainer โครงการ Train for Thai
 • วิทยากรพิเศษ มหาวิทยาลัยรัฐ และองค์กรเอกชน
 • นักเขียนอิสระ
 • นักคิด และผู้ก่อตั้งโครงการ “7 วัน มหัศจรรย์สงขลา” การท่องเที่ยววิถีใหม่ ครั้งแรกในประเทศไทย
พิชัย จงไพรัตน์
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

พิชัย จงไพรัตน์

ABOUT
 • ประธานผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจสยามคลาสสิค ฯ นําเข้า-ส่งออก, ผลิต-จําหน่าย
 • 1.วัสดุก่อสร้าง
 • 2.อสังหาริมทรัพย์
 • 3.ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 • 4.Application การตลาด
 • ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จ.สงขลา (2560 - 2563)
 • เกียรติประวัติ ๒๕๖๐
 • รางวัลชนะเลิศนักธุรกิจนวัตกรรม ระดับภูมิภาค (ภาคใต้)
 • รางวัลรองชนะเลิศนักธุรกิจนวัตกรรม ระดับประเทศ
 • รางวัลนักประดิษฐ์ 7 Innovation Awards
 • รางวัลนักธุรกิจดีเด่น ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อว. มอ.
 • รางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ปี ๒๕๕๘,๒๕๕๙,๒๕๖๐
 • ที่ปรึกษาธุรกิจ โครงการพี่เลี้ยงธุรกิจ, SME Provincial Champion
 • Trainer โครงการ Train for Thai
 • วิทยากรพิเศษ มหาวิทยาลัยรัฐ และองค์กรเอกชน
 • นักเขียนอิสระ
 • นักคิด และผู้ก่อตั้งโครงการ “7 วัน มหัศจรรย์สงขลา” การท่องเที่ยววิถีใหม่ ครั้งแรกในประเทศไทย
TOP COURSES

No Related Course