Interests
avatar

ภคพร สุขศิริ

0
0
0
  • จบการศึกษาปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ NIDA (เกียรตินิยม) วิทยากรด้านบุคลิกภาพและงานบริการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) เป็นวิทยากรและที่ปรึกษาทางด้านพัฒนาบุคลากรให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ เป็นอาจารย์พิเศษให้กับสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และเป็นหนึ่งในทีมอาจารย์ที่สอนการเตรียมตัวในการสมัครงานสายการบินให้กับนักศึกษาปี 4 ของสถาบัน เป็นที่ปรึกษาในการวางระบบการคัดเลือกพนักงานใหม่ของบริษัทเอกชนชั้นนําของประเทศหลายองค์กร เป็นหนึ่งในคณะกรรมการในการคัดเลือกพนักงานใหม่ขององค์กรเอกชนชั้นนําของประเทศหลายองค์กร เป็นนักเขียนที่มีผลงานระดับ Best Seller 4 ผลงาน เป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ
  • เป็นวิทยากร/โค้ช ด้านการสร้างความสําเร็จให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ อทิเช่น การไฟฟ้านครหลวง, บริษัทไทยน้ําทิพย์, Christian Dior, คปภ., ธนาคารกรุงศรี, ธนาคารกรุงไทย และ Watson เป็นต้น เป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจ เป็นนักเขียนที่มีผลงานระดับ Beat Seller 4 ผลงาน คือ ได้เงินล้านจากงานที่ใช่และใจที่ชอบ, อ่านคนให้รู้ใจด้วย DISC, Soul of Success และลมหายใจแห่งความสําเร็จ เป็น DISC Certified Trainer จากสถาบัน Thomas International จากประเทศอังกฤษ ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง Managing Director บริษัท อินโนเวทพ้อยท์ แพลนนิ่ง จํากัด
ภคพร สุขศิริ
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

ภคพร สุขศิริ

ABOUT
  • จบการศึกษาปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ NIDA (เกียรตินิยม) วิทยากรด้านบุคลิกภาพและงานบริการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) เป็นวิทยากรและที่ปรึกษาทางด้านพัฒนาบุคลากรให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ เป็นอาจารย์พิเศษให้กับสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และเป็นหนึ่งในทีมอาจารย์ที่สอนการเตรียมตัวในการสมัครงานสายการบินให้กับนักศึกษาปี 4 ของสถาบัน เป็นที่ปรึกษาในการวางระบบการคัดเลือกพนักงานใหม่ของบริษัทเอกชนชั้นนําของประเทศหลายองค์กร เป็นหนึ่งในคณะกรรมการในการคัดเลือกพนักงานใหม่ขององค์กรเอกชนชั้นนําของประเทศหลายองค์กร เป็นนักเขียนที่มีผลงานระดับ Best Seller 4 ผลงาน เป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ
  • เป็นวิทยากร/โค้ช ด้านการสร้างความสําเร็จให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ อทิเช่น การไฟฟ้านครหลวง, บริษัทไทยน้ําทิพย์, Christian Dior, คปภ., ธนาคารกรุงศรี, ธนาคารกรุงไทย และ Watson เป็นต้น เป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจ เป็นนักเขียนที่มีผลงานระดับ Beat Seller 4 ผลงาน คือ ได้เงินล้านจากงานที่ใช่และใจที่ชอบ, อ่านคนให้รู้ใจด้วย DISC, Soul of Success และลมหายใจแห่งความสําเร็จ เป็น DISC Certified Trainer จากสถาบัน Thomas International จากประเทศอังกฤษ ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง Managing Director บริษัท อินโนเวทพ้อยท์ แพลนนิ่ง จํากัด
TOP COURSES

No Related Course