Interests
avatar

ภ้ควรินทร์ ชัยอิสระรังสี

0
0
0
  • จบการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านการบริหารและการตลาด จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหลักสูตร Leadership Program จากจุฬาลงการณ์ มหาวิทยาลัย
  • ผ่านการทํางานในระดับผู้บริหาร Global Company บริหารการขายและทีมงานฝ่ายขายขององค์กร ปัจจุบันเป็นผู้บริหารให้กับ Global Company แห่งหนึ่ง
  • มีประสบการณ์ในการสัมภาษณ์งานในองค์กรระดับสูง รวมทั้งมีส่วนร่วมในการคัดเลือกและสัมภาษณ์ทีมงานในการขยายงานให้กับองค์กร
ภ้ควรินทร์ ชัยอิสระรังสี
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

ภ้ควรินทร์ ชัยอิสระรังสี

ABOUT
  • จบการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านการบริหารและการตลาด จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหลักสูตร Leadership Program จากจุฬาลงการณ์ มหาวิทยาลัย
  • ผ่านการทํางานในระดับผู้บริหาร Global Company บริหารการขายและทีมงานฝ่ายขายขององค์กร ปัจจุบันเป็นผู้บริหารให้กับ Global Company แห่งหนึ่ง
  • มีประสบการณ์ในการสัมภาษณ์งานในองค์กรระดับสูง รวมทั้งมีส่วนร่วมในการคัดเลือกและสัมภาษณ์ทีมงานในการขยายงานให้กับองค์กร
TOP COURSES

No Related Course