Interests
avatar

ภศิล นิติชาคร

0
0
0
 • ผู้ก่อตั้ง CEO of Jack Property Broker
 • ประสบการณ์ทํางาน K Bank 12 ปี
 • ประสบการณ์ทํางานด้าน ซื้อ ขาย เช่า ลงทุน ที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ กว่า 10 ปี
 • ที่ปรึกษาการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์
 • เลขาธิการ สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย (TREBA)
 • เจ้าหน้าที่สอบในการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ระดับ 1-5 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน)
 • ผู้เชี่ยวชาญสาขาอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน)
 • ผู้ตรวจประเมินรับรององค์กรรับรอง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน)
 • อาจารย์บรรยายพิเศษ นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ให้สถาบันต่างๆ
 • สําเร็จการศึกษา ปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • สําเร็จหลักสูตร Real Estate Agent & เทคนิคการขายอสังหาริมทรัพย์ TREBA
 • สําเร็จหลักสูตร CRS (Council of Residential Specialists) USA
 • สําเร็จหลักสูตร การบริหารธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ จาก TREBS
 • สําเร็จหลักสูตร Professtional Real Estate Brokers จาก TREBS
 • สําเร็จหลักสูตร CRS Real Estate Advanced Practises (REAP) & Train the Trainer Courses
 • สําเร็จหลักสูตร AP-100 การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ จาก TREBS
 • สําเร็จหลักสูตร Introduction to ISO/IEC 17024 : 2012
 • สําเร็จหลักสูตรอบรมเจ้าหน้าที่สอบในการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน)
 • สําเร็จหลักสูตรอบรมผู้ประเมิน The Training Program on Assessment Technique of TPQI
ภศิล นิติชาคร
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

ภศิล นิติชาคร

ABOUT
 • ผู้ก่อตั้ง CEO of Jack Property Broker
 • ประสบการณ์ทํางาน K Bank 12 ปี
 • ประสบการณ์ทํางานด้าน ซื้อ ขาย เช่า ลงทุน ที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ กว่า 10 ปี
 • ที่ปรึกษาการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์
 • เลขาธิการ สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย (TREBA)
 • เจ้าหน้าที่สอบในการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ระดับ 1-5 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน)
 • ผู้เชี่ยวชาญสาขาอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน)
 • ผู้ตรวจประเมินรับรององค์กรรับรอง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน)
 • อาจารย์บรรยายพิเศษ นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ให้สถาบันต่างๆ
 • สําเร็จการศึกษา ปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • สําเร็จหลักสูตร Real Estate Agent & เทคนิคการขายอสังหาริมทรัพย์ TREBA
 • สําเร็จหลักสูตร CRS (Council of Residential Specialists) USA
 • สําเร็จหลักสูตร การบริหารธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ จาก TREBS
 • สําเร็จหลักสูตร Professtional Real Estate Brokers จาก TREBS
 • สําเร็จหลักสูตร CRS Real Estate Advanced Practises (REAP) & Train the Trainer Courses
 • สําเร็จหลักสูตร AP-100 การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ จาก TREBS
 • สําเร็จหลักสูตร Introduction to ISO/IEC 17024 : 2012
 • สําเร็จหลักสูตรอบรมเจ้าหน้าที่สอบในการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน)
 • สําเร็จหลักสูตรอบรมผู้ประเมิน The Training Program on Assessment Technique of TPQI
TOP COURSES

No Related Course