Interests
avatar

ดร.ปิยวลี ธนเศรษฐกร

0
0
0
  • ดร.ปิยวลี ธนเศรษฐกร
  • ผู้อํานวยการ ศูนย์พัฒนาทักษะสมอง Executive Functions (EFs) เด็ก ด้วยการสร้างวินัยเชิงบวก "101 Educare Center"
  • ดร.ปิยวลี จบการศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาการศึกษาปฐมวัย จากมหาวิทยาลัยโอลด์ โดมิเนียน สหรัฐอเมริกา และประกอบอาชีพเป็นครูปฐมวัยที่ศูนย์สาธิตเทคนิค 101 การสร้างวินัยเชิงบวก ที่มหาวิทยาลัยโอลด์ โดมิเนียน และทีมผู้ช่วยงานวิจัย ด้านความสัมพันธ์กับการเรียนรู้ของเด็ก ตลอดระยะเวลาสิบปีที่ศึกษาอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ดร.ปิยวลี มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านทักษะสมอง EF, พัฒนาการเด็ก และเทคนิค 101 การสร้างวินัยเชิงบวก โดยสื่อสารออกมาหลายช่องทางทั้งการตอบคําถามทางรายการโทรทัศน์ https://www.youtube.com/watch?v=KZs8XJUgQFA , https://www.youtube.com/watch?v=5EYn4vgU32U
  • หนังสือ (http://www.101educare.com/2017/101s-book/) และเป็นวิทยากรอบรมทั้งในสหรัฐอเมริกาและประเทศไทยอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันมากว่า 18 ปี ซึ่งแต่ละเทคนิคที่นํามาใช้และถ่ายทอดได้มีการปรับให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย เพื่อเป็นแนวทางในการปลูกฝังวินัยบนพื้นฐานของสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกันและเพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะสมอง EF ให้กับเด็ก ๆ ต่อไป
ดร.ปิยวลี ธนเศรษฐกร
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

ดร.ปิยวลี ธนเศรษฐกร

ABOUT
  • ดร.ปิยวลี ธนเศรษฐกร
  • ผู้อํานวยการ ศูนย์พัฒนาทักษะสมอง Executive Functions (EFs) เด็ก ด้วยการสร้างวินัยเชิงบวก "101 Educare Center"
  • ดร.ปิยวลี จบการศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาการศึกษาปฐมวัย จากมหาวิทยาลัยโอลด์ โดมิเนียน สหรัฐอเมริกา และประกอบอาชีพเป็นครูปฐมวัยที่ศูนย์สาธิตเทคนิค 101 การสร้างวินัยเชิงบวก ที่มหาวิทยาลัยโอลด์ โดมิเนียน และทีมผู้ช่วยงานวิจัย ด้านความสัมพันธ์กับการเรียนรู้ของเด็ก ตลอดระยะเวลาสิบปีที่ศึกษาอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ดร.ปิยวลี มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านทักษะสมอง EF, พัฒนาการเด็ก และเทคนิค 101 การสร้างวินัยเชิงบวก โดยสื่อสารออกมาหลายช่องทางทั้งการตอบคําถามทางรายการโทรทัศน์ https://www.youtube.com/watch?v=KZs8XJUgQFA , https://www.youtube.com/watch?v=5EYn4vgU32U
  • หนังสือ (http://www.101educare.com/2017/101s-book/) และเป็นวิทยากรอบรมทั้งในสหรัฐอเมริกาและประเทศไทยอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันมากว่า 18 ปี ซึ่งแต่ละเทคนิคที่นํามาใช้และถ่ายทอดได้มีการปรับให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย เพื่อเป็นแนวทางในการปลูกฝังวินัยบนพื้นฐานของสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกันและเพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะสมอง EF ให้กับเด็ก ๆ ต่อไป
TOP COURSES

No Related Course