Interests
avatar

พจนกร มะลิซ้อน

0
0
0
  • วิทยากรรับเชิญ บรรยายให้กับ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | ISMED และองค์กรเอกชน บริษัท ห้างร้าน ฯลฯ
  • ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ แบรนด์สินค้า ธุรกิจบริการ และบริษัทชั้นนํา
  • อบรมการตลาดออนไลน์ยุค 4.0 และเทคนิคทําโฆษณา Facebook ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง ผู้เข้าเรียนประมาณ 200 คน
พจนกร มะลิซ้อน
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

พจนกร มะลิซ้อน

ABOUT
  • วิทยากรรับเชิญ บรรยายให้กับ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | ISMED และองค์กรเอกชน บริษัท ห้างร้าน ฯลฯ
  • ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ แบรนด์สินค้า ธุรกิจบริการ และบริษัทชั้นนํา
  • อบรมการตลาดออนไลน์ยุค 4.0 และเทคนิคทําโฆษณา Facebook ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง ผู้เข้าเรียนประมาณ 200 คน
TOP COURSES

No Related Course