Interests
avatar

ปภาวดี ธรรมสังคีติ

0
0
0
  • ผ่านการศึกษาและเข้ารับการอบรมจากสถาบันไอศกรีมชั้นนําต่าง ๆ และร่วมงานกับเชฟทั้งชาวไทยและต่างชาติ
  • ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาด้านการผลิตไอศกรีม และการทําธุรกิจไอศกรีมให้กับแบรนด์ต่าง ๆ
  • เป็นอาจารย์สอนทําไอศกรีมที่โรงเรียน All Mine Ice-cream
ปภาวดี ธรรมสังคีติ
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

ปภาวดี ธรรมสังคีติ

ABOUT
  • ผ่านการศึกษาและเข้ารับการอบรมจากสถาบันไอศกรีมชั้นนําต่าง ๆ และร่วมงานกับเชฟทั้งชาวไทยและต่างชาติ
  • ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาด้านการผลิตไอศกรีม และการทําธุรกิจไอศกรีมให้กับแบรนด์ต่าง ๆ
  • เป็นอาจารย์สอนทําไอศกรีมที่โรงเรียน All Mine Ice-cream
TOP COURSES

No Related Course