Interests
avatar

ปรัชญา ใจดําเนิน

0
0
0
 • สําเร็จการศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
 • สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
 • จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • มีประสบการณ์ในการสอนด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
 • ปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในสถาบันการศึกษา มานานกว่า 10 ปี
 • เคยเป็นวิศวกรผู้เขียนโปรแกรมและดูแลระบบคอมพิวเตอร์ให้กับบริษัทเอกชนหลายแห่ง
 • ปัจจุบันทําการตลาดสินค้าให้กับบริษัทจากต่างประเทศโดยใช้ระบบออนไลน์
 • ประสบความสําเร็จเป็นผู้บริหารการขายระดับสูง
ปรัชญา ใจดําเนิน
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

ปรัชญา ใจดําเนิน

ABOUT
 • สําเร็จการศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
 • สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
 • จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • มีประสบการณ์ในการสอนด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
 • ปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในสถาบันการศึกษา มานานกว่า 10 ปี
 • เคยเป็นวิศวกรผู้เขียนโปรแกรมและดูแลระบบคอมพิวเตอร์ให้กับบริษัทเอกชนหลายแห่ง
 • ปัจจุบันทําการตลาดสินค้าให้กับบริษัทจากต่างประเทศโดยใช้ระบบออนไลน์
 • ประสบความสําเร็จเป็นผู้บริหารการขายระดับสูง
TOP COURSES

No Related Course