Interests
avatar

ปรัชญา เจริญทรัพย์

0
0
0
  • สถาบัน : We Fitness , Well Being Studio , Fun Language
  • เปิดสอน Walk-in Class และ Private Class ที่ Dance Factory ระยะเวลากว่า 5 ปี
  • งานออกแบบท่าเต้น และงานสอนตามอีเว้นท์ อาทิ งานมอเตอร์โชว์ , GMM Grammy , Get 102.5 FM , โรงพยาบาลพระราม 9 , กลุ่มบริษัทกัลฟ์ ฯลฯ
ปรัชญา เจริญทรัพย์
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

ปรัชญา เจริญทรัพย์

ABOUT
  • สถาบัน : We Fitness , Well Being Studio , Fun Language
  • เปิดสอน Walk-in Class และ Private Class ที่ Dance Factory ระยะเวลากว่า 5 ปี
  • งานออกแบบท่าเต้น และงานสอนตามอีเว้นท์ อาทิ งานมอเตอร์โชว์ , GMM Grammy , Get 102.5 FM , โรงพยาบาลพระราม 9 , กลุ่มบริษัทกัลฟ์ ฯลฯ
TOP COURSES

No Related Course