Interests
avatar

ประเมิน พินิจจันทร์

0
0
0
 • เจ้าของกิจการ : Wedding & Studio 4 สาขาในประเทศไทย
 • ช่างภาพอาชีพ : LOVE's LAND Studio
 • ประสบการณ์ :
 • ช่างภาพถ่ายภาพโฆษณา บ. All Art Star กว่า 6 ปี
 • ช่างภาพ Pre-Wedding อาชีพมากกว่า 10 ปี
 • ช่างภาพ Wedding อาชีพมากกว่า 10 ปี
 • ช่างภาพพิธีการหลวง อาชีพมากกว่า 10 ปี
 • ช่างภาพ VDO Wedding Presentation
 • ช่างภาพ VDO Cinema
 • เขียนบท และกำกับภาพ การถ่ายทำ Presentation
 • ประสบการณ์การสอน :
 • สอนถ่ายภาพโดยตรงตัวต่อตัวแด่อดีตอธิบดี หน่วยงานของชาติ
 • สอนพิเศษนักศึกษา คณะศิปละการถ่ายภาพ
 • สอนการถ่ายภาพให้บุคลากรในองค์กรไม่แสวงผลกำไร
ประเมิน พินิจจันทร์
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

ประเมิน พินิจจันทร์

ABOUT
 • เจ้าของกิจการ : Wedding & Studio 4 สาขาในประเทศไทย
 • ช่างภาพอาชีพ : LOVE's LAND Studio
 • ประสบการณ์ :
 • ช่างภาพถ่ายภาพโฆษณา บ. All Art Star กว่า 6 ปี
 • ช่างภาพ Pre-Wedding อาชีพมากกว่า 10 ปี
 • ช่างภาพ Wedding อาชีพมากกว่า 10 ปี
 • ช่างภาพพิธีการหลวง อาชีพมากกว่า 10 ปี
 • ช่างภาพ VDO Wedding Presentation
 • ช่างภาพ VDO Cinema
 • เขียนบท และกำกับภาพ การถ่ายทำ Presentation
 • ประสบการณ์การสอน :
 • สอนถ่ายภาพโดยตรงตัวต่อตัวแด่อดีตอธิบดี หน่วยงานของชาติ
 • สอนพิเศษนักศึกษา คณะศิปละการถ่ายภาพ
 • สอนการถ่ายภาพให้บุคลากรในองค์กรไม่แสวงผลกำไร
TOP COURSES

No Related Course