Interests
avatar

ปุณยวีร์ สุทธิเนตร์

0
0
0
 • ประวัติการศึกษา
 • 皇家理工大学 เอกภาษาจีน (เกียรตินิยมอันดับ 1)
 • ประกาศนียบัตรการสอบวัดระดับภาษาจีนกลาง ขั้นสูง
 • ประวัติการทํางาน
 • ก่อตั้งและดําเนินการสอน สถาบันกวดวิชาบ้านภาษาจีนกลาง
 • อาจารย์พิเศษโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
 • อาจารย์พิเศษโรงเรียนเอกชนหลายแห่ง
 • อาจารย์พิเศษติวภาษาจีนเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยให้กับนักเรียนมัธยมปลายแผนการเรียนภาษาจีนหลายแห่ง
 • อาจารย์พิเศษอบรมภาษาจีนให้กับพนักงานบริษัทเอกชนหลายแห่ง
 • อาจารย์พิเศษสถาบันสอนภาษายูนิเซิร์ช
 • ผู้พากษ์เสียงตามสายภาษาจีน Santorini Park Waterventures
 • ล่ามภาษาจีนโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่ง
 • ล่ามภาษาจีนบริษัทเอกชนและโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง
 • กรรมการตัดสินการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน การเล่านิทานภาษาจีน และการตอบคําถามภาษาจีน รอบชิงชนะเลิศ ระดับเขตฯ กรุงเทพมหานคร
ปุณยวีร์ สุทธิเนตร์
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

ปุณยวีร์ สุทธิเนตร์

ABOUT
 • ประวัติการศึกษา
 • 皇家理工大学 เอกภาษาจีน (เกียรตินิยมอันดับ 1)
 • ประกาศนียบัตรการสอบวัดระดับภาษาจีนกลาง ขั้นสูง
 • ประวัติการทํางาน
 • ก่อตั้งและดําเนินการสอน สถาบันกวดวิชาบ้านภาษาจีนกลาง
 • อาจารย์พิเศษโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
 • อาจารย์พิเศษโรงเรียนเอกชนหลายแห่ง
 • อาจารย์พิเศษติวภาษาจีนเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยให้กับนักเรียนมัธยมปลายแผนการเรียนภาษาจีนหลายแห่ง
 • อาจารย์พิเศษอบรมภาษาจีนให้กับพนักงานบริษัทเอกชนหลายแห่ง
 • อาจารย์พิเศษสถาบันสอนภาษายูนิเซิร์ช
 • ผู้พากษ์เสียงตามสายภาษาจีน Santorini Park Waterventures
 • ล่ามภาษาจีนโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่ง
 • ล่ามภาษาจีนบริษัทเอกชนและโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง
 • กรรมการตัดสินการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน การเล่านิทานภาษาจีน และการตอบคําถามภาษาจีน รอบชิงชนะเลิศ ระดับเขตฯ กรุงเทพมหานคร
TOP COURSES

No Related Course