Interests
avatar

รัฐวิสุทธิ์ กล่อมจิตต์

0
0
0
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ผู้สอนเป็นที่ยอมรับให้เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม AutoCAD , ในสถานประกอบการ โรงงาน บริษัท ห้างร้าน และผู้สนใจมากมาย ทั้งภาครัฐและเอกชน 12ปี ทั้งจัดจ้างโดยหน่วยงาน องค์กร บริษัท ห้างร้าน และ เข้าอบรมด้วยงบส่วนตัวอาทิ เช่น หน่วยงานรัฐ
 • วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ “AutoCAD เพื่องานก่อสร้าง สําหรับนักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล”
 • โครงการ ME Skills ครั้งที่ 1 และ 2 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ AutoCAD 3D และ Autodesk 3DsMax สําหรับนักศึกษา สาขานวัตกรรมการออกแบบ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 • วิทยากรประจําสํานักบริการวิชาการ (UNISERV CMU) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.เชียงใหม่
 • กลุ่มอาจารย์โรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม่
 • คณะอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
 • วิศวกรโครงการจากศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
 • วิศวกรจากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
 • บุคลากร ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบํารุง กับ ฝ่ายสํารวจและออกแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (จัดโดยสํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
 • บริษัท ฤทธา จํากัด สํานักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร (วิศวกรและวิศวกรระดับบริหารเข้าอบรม)
 • บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด จ.เชียงใหม่ (วิศวกรเข้าอบรม)
 • บริษัท AIM High voltage จ.เชียงใหม่ (วิศวกรเข้าอบรม)
รัฐวิสุทธิ์ กล่อมจิตต์
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

รัฐวิสุทธิ์ กล่อมจิตต์

ABOUT
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ผู้สอนเป็นที่ยอมรับให้เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม AutoCAD , ในสถานประกอบการ โรงงาน บริษัท ห้างร้าน และผู้สนใจมากมาย ทั้งภาครัฐและเอกชน 12ปี ทั้งจัดจ้างโดยหน่วยงาน องค์กร บริษัท ห้างร้าน และ เข้าอบรมด้วยงบส่วนตัวอาทิ เช่น หน่วยงานรัฐ
 • วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ “AutoCAD เพื่องานก่อสร้าง สําหรับนักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล”
 • โครงการ ME Skills ครั้งที่ 1 และ 2 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ AutoCAD 3D และ Autodesk 3DsMax สําหรับนักศึกษา สาขานวัตกรรมการออกแบบ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 • วิทยากรประจําสํานักบริการวิชาการ (UNISERV CMU) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.เชียงใหม่
 • กลุ่มอาจารย์โรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม่
 • คณะอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
 • วิศวกรโครงการจากศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
 • วิศวกรจากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
 • บุคลากร ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบํารุง กับ ฝ่ายสํารวจและออกแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (จัดโดยสํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
 • บริษัท ฤทธา จํากัด สํานักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร (วิศวกรและวิศวกรระดับบริหารเข้าอบรม)
 • บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด จ.เชียงใหม่ (วิศวกรเข้าอบรม)
 • บริษัท AIM High voltage จ.เชียงใหม่ (วิศวกรเข้าอบรม)
TOP COURSES

No Related Course