Interests
avatar

รัฐวรินทร์ วสันตสุรีย์

0
0
0
 • จบการศึกษาด้านการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 • มีประสบการณ์การทํางานด้านการขายมาตลอดระยะเวลา 10 ปี
 • อดีตเป็นเจ้าของกิจการร้านเครื่องเสียงรถยนต์ชั้นนํา ชื่อ UPZ SOLUTION
 • ทําธุรกิจด้านนําเข้าเครื่องเสียงรถยนต์ ทําการตลาดออนไลน์มา 6 ปี
 • เป็นผู้นําเทรนด์เรื่องเทคโนโลยีใหม่ ๆ
 • มีความสามารถในการทําการตลาดในเรื่องการ ยิง ADS FACEBOOK
 • การทําการตลาดตลอดด้วยระบบ STEAMING เจ้าแรกของประเทศไทย
รัฐวรินทร์ วสันตสุรีย์
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

รัฐวรินทร์ วสันตสุรีย์

About
 • จบการศึกษาด้านการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 • มีประสบการณ์การทํางานด้านการขายมาตลอดระยะเวลา 10 ปี
 • อดีตเป็นเจ้าของกิจการร้านเครื่องเสียงรถยนต์ชั้นนํา ชื่อ UPZ SOLUTION
 • ทําธุรกิจด้านนําเข้าเครื่องเสียงรถยนต์ ทําการตลาดออนไลน์มา 6 ปี
 • เป็นผู้นําเทรนด์เรื่องเทคโนโลยีใหม่ ๆ
 • มีความสามารถในการทําการตลาดในเรื่องการ ยิง ADS FACEBOOK
 • การทําการตลาดตลอดด้วยระบบ STEAMING เจ้าแรกของประเทศไทย
Top Courses

No Related Course